ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا خبیری، مهدیه بیات، بهزاد همتی، (1397). تولید آنتی بادی مرغی ضد زیر واحد B توکسین ویبریو کلرا و راه اندازی روش الایزا جهت تشخیص سم ویبریو کلرا، نشریه پژوهش در پزشکی، 42(2)، 71-78. magiran.com/p1850112
Alireza Khabiri, Behzad Hemati, (2018). Production of IgY antibody against Vibrio cholerae cytotoxin B and development of an ELISA for detection of cholera toxin, Journal of Research In Medical Sciences, 42(2), 71-78. magiran.com/p1850112
علیرضا خبیری، مهدیه بیات، بهزاد همتی، تولید آنتی بادی مرغی ضد زیر واحد B توکسین ویبریو کلرا و راه اندازی روش الایزا جهت تشخیص سم ویبریو کلرا. نشریه پژوهش در پزشکی، 1397؛ 42(2): 71-78. magiran.com/p1850112
Alireza Khabiri, Behzad Hemati, Production of IgY antibody against Vibrio cholerae cytotoxin B and development of an ELISA for detection of cholera toxin, Journal of Research In Medical Sciences, 2018; 42(2): 71-78. magiran.com/p1850112
علیرضا خبیری، مهدیه بیات، بهزاد همتی، "تولید آنتی بادی مرغی ضد زیر واحد B توکسین ویبریو کلرا و راه اندازی روش الایزا جهت تشخیص سم ویبریو کلرا"، نشریه پژوهش در پزشکی 42، شماره 2 (1397): 71-78. magiran.com/p1850112
Alireza Khabiri, Behzad Hemati, "Production of IgY antibody against Vibrio cholerae cytotoxin B and development of an ELISA for detection of cholera toxin", Journal of Research In Medical Sciences 42, no.2 (2018): 71-78. magiran.com/p1850112
علیرضا خبیری، مهدیه بیات، بهزاد همتی، (1397). 'تولید آنتی بادی مرغی ضد زیر واحد B توکسین ویبریو کلرا و راه اندازی روش الایزا جهت تشخیص سم ویبریو کلرا'، نشریه پژوهش در پزشکی، 42(2)، صص.71-78. magiran.com/p1850112
Alireza Khabiri, Behzad Hemati, (2018). 'Production of IgY antibody against Vibrio cholerae cytotoxin B and development of an ELISA for detection of cholera toxin', Journal of Research In Medical Sciences, 42(2), pp.71-78. magiran.com/p1850112
علیرضا خبیری؛ مهدیه بیات؛ بهزاد همتی. "تولید آنتی بادی مرغی ضد زیر واحد B توکسین ویبریو کلرا و راه اندازی روش الایزا جهت تشخیص سم ویبریو کلرا". نشریه پژوهش در پزشکی، 42 ،2 ، 1397، 71-78. magiran.com/p1850112
Alireza Khabiri; Behzad Hemati. "Production of IgY antibody against Vibrio cholerae cytotoxin B and development of an ELISA for detection of cholera toxin", Journal of Research In Medical Sciences, 42, 2, 2018, 71-78. magiran.com/p1850112
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال