ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روح الله صدیقی، محبوبه ریاحی ، (1396). ارزیابی تاثیر مدیریت جریان مالی زنجیره تامین بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 14(56)، 133-154. magiran.com/p1850578
Rouhollah Sedighi, Mahboubeh Riahi , (2018). Assessment the Effect of Financial Supply Chain Management on Performance of Listed Companies in Tehran Stock Exchange, Journal of Empirical Studies in Financial Accounting, 14(56), 133-154. magiran.com/p1850578
روح الله صدیقی، محبوبه ریاحی ، ارزیابی تاثیر مدیریت جریان مالی زنجیره تامین بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 1396؛ 14(56): 133-154. magiran.com/p1850578
Rouhollah Sedighi, Mahboubeh Riahi , Assessment the Effect of Financial Supply Chain Management on Performance of Listed Companies in Tehran Stock Exchange, Journal of Empirical Studies in Financial Accounting, 2018; 14(56): 133-154. magiran.com/p1850578
روح الله صدیقی، محبوبه ریاحی ، "ارزیابی تاثیر مدیریت جریان مالی زنجیره تامین بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی 14، شماره 56 (1396): 133-154. magiran.com/p1850578
Rouhollah Sedighi, Mahboubeh Riahi , "Assessment the Effect of Financial Supply Chain Management on Performance of Listed Companies in Tehran Stock Exchange", Journal of Empirical Studies in Financial Accounting 14, no.56 (2018): 133-154. magiran.com/p1850578
روح الله صدیقی، محبوبه ریاحی ، (1396). 'ارزیابی تاثیر مدیریت جریان مالی زنجیره تامین بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران'، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 14(56)، صص.133-154. magiran.com/p1850578
Rouhollah Sedighi, Mahboubeh Riahi , (2018). 'Assessment the Effect of Financial Supply Chain Management on Performance of Listed Companies in Tehran Stock Exchange', Journal of Empirical Studies in Financial Accounting, 14(56), pp.133-154. magiran.com/p1850578
روح الله صدیقی؛ محبوبه ریاحی . "ارزیابی تاثیر مدیریت جریان مالی زنجیره تامین بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 14 ،56 ، 1396، 133-154. magiran.com/p1850578
Rouhollah Sedighi; Mahboubeh Riahi . "Assessment the Effect of Financial Supply Chain Management on Performance of Listed Companies in Tehran Stock Exchange", Journal of Empirical Studies in Financial Accounting, 14, 56, 2018, 133-154. magiran.com/p1850578
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال