ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول عباس زاده فاروجی، محمود شور، علی تهرانی فر، بهرام عابدی، نسیم صفری، (1397). اثر اسیدهیومیک و اسیدفولویک بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه شمعدانی (Plargonium spp.)، نشریه علوم باغبانی، 32(1)، 35-50. magiran.com/p1850718
Rasoul Abaszadeh Faruji, Mahmood Shoor, Ali Tehrani Far, Bahram Abedy, Nasim Safari, (2018). Effects of Humic Acid and Fulvic Acid on some Morphological Characteristics of Geranium, Journal of horticulture science, 32(1), 35-50. magiran.com/p1850718
رسول عباس زاده فاروجی، محمود شور، علی تهرانی فر، بهرام عابدی، نسیم صفری، اثر اسیدهیومیک و اسیدفولویک بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه شمعدانی (Plargonium spp.). نشریه علوم باغبانی، 1397؛ 32(1): 35-50. magiran.com/p1850718
Rasoul Abaszadeh Faruji, Mahmood Shoor, Ali Tehrani Far, Bahram Abedy, Nasim Safari, Effects of Humic Acid and Fulvic Acid on some Morphological Characteristics of Geranium, Journal of horticulture science, 2018; 32(1): 35-50. magiran.com/p1850718
رسول عباس زاده فاروجی، محمود شور، علی تهرانی فر، بهرام عابدی، نسیم صفری، "اثر اسیدهیومیک و اسیدفولویک بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه شمعدانی (Plargonium spp.)"، نشریه علوم باغبانی 32، شماره 1 (1397): 35-50. magiran.com/p1850718
Rasoul Abaszadeh Faruji, Mahmood Shoor, Ali Tehrani Far, Bahram Abedy, Nasim Safari, "Effects of Humic Acid and Fulvic Acid on some Morphological Characteristics of Geranium", Journal of horticulture science 32, no.1 (2018): 35-50. magiran.com/p1850718
رسول عباس زاده فاروجی، محمود شور، علی تهرانی فر، بهرام عابدی، نسیم صفری، (1397). 'اثر اسیدهیومیک و اسیدفولویک بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه شمعدانی (Plargonium spp.)'، نشریه علوم باغبانی، 32(1)، صص.35-50. magiran.com/p1850718
Rasoul Abaszadeh Faruji, Mahmood Shoor, Ali Tehrani Far, Bahram Abedy, Nasim Safari, (2018). 'Effects of Humic Acid and Fulvic Acid on some Morphological Characteristics of Geranium', Journal of horticulture science, 32(1), pp.35-50. magiran.com/p1850718
رسول عباس زاده فاروجی؛ محمود شور؛ علی تهرانی فر؛ بهرام عابدی؛ نسیم صفری. "اثر اسیدهیومیک و اسیدفولویک بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه شمعدانی (Plargonium spp.)". نشریه علوم باغبانی، 32 ،1 ، 1397، 35-50. magiran.com/p1850718
Rasoul Abaszadeh Faruji; Mahmood Shoor; Ali Tehrani Far; Bahram Abedy; Nasim Safari. "Effects of Humic Acid and Fulvic Acid on some Morphological Characteristics of Geranium", Journal of horticulture science, 32, 1, 2018, 35-50. magiran.com/p1850718
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال