ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین افراسیابی، ضیاءالله امیرمحمدی، (1397). مطالعه کیفی مصرف قلیان در میان پسران جوان شهر جیرفت، مجله پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 7(1)، 65-80. magiran.com/p1851294
Hossein Afrasiabi, Ziaa-Allah Amirmohammadi, (2018). Qualitative Investigation of Smoking Hookah among Youth of Jiroft City, Strategic Research on Social Problems in Iran, 7(1), 65-80. magiran.com/p1851294
حسین افراسیابی، ضیاءالله امیرمحمدی، مطالعه کیفی مصرف قلیان در میان پسران جوان شهر جیرفت. مجله پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 1397؛ 7(1): 65-80. magiran.com/p1851294
Hossein Afrasiabi, Ziaa-Allah Amirmohammadi, Qualitative Investigation of Smoking Hookah among Youth of Jiroft City, Strategic Research on Social Problems in Iran, 2018; 7(1): 65-80. magiran.com/p1851294
حسین افراسیابی، ضیاءالله امیرمحمدی، "مطالعه کیفی مصرف قلیان در میان پسران جوان شهر جیرفت"، مجله پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران 7، شماره 1 (1397): 65-80. magiran.com/p1851294
Hossein Afrasiabi, Ziaa-Allah Amirmohammadi, "Qualitative Investigation of Smoking Hookah among Youth of Jiroft City", Strategic Research on Social Problems in Iran 7, no.1 (2018): 65-80. magiran.com/p1851294
حسین افراسیابی، ضیاءالله امیرمحمدی، (1397). 'مطالعه کیفی مصرف قلیان در میان پسران جوان شهر جیرفت'، مجله پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 7(1)، صص.65-80. magiran.com/p1851294
Hossein Afrasiabi, Ziaa-Allah Amirmohammadi, (2018). 'Qualitative Investigation of Smoking Hookah among Youth of Jiroft City', Strategic Research on Social Problems in Iran, 7(1), pp.65-80. magiran.com/p1851294
حسین افراسیابی؛ ضیاءالله امیرمحمدی. "مطالعه کیفی مصرف قلیان در میان پسران جوان شهر جیرفت". مجله پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 7 ،1 ، 1397، 65-80. magiran.com/p1851294
Hossein Afrasiabi; Ziaa-Allah Amirmohammadi. "Qualitative Investigation of Smoking Hookah among Youth of Jiroft City", Strategic Research on Social Problems in Iran, 7, 1, 2018, 65-80. magiran.com/p1851294
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال