ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرحسین خلوصی ، مصطفی بهزادفر، مریم محمدی، (1393). تبیین عوامل موثر بر طراحی بدنه خیابانی مبتنی بر دلالت های زیبایی شناسانه مطالعه موردی: خیابان بهار، منطقه 7 شهرداری تهران، نشریه معماری و شهرسازی پایدار، 2(1)، 27-42. magiran.com/p1851357
Amirhossein Kholoosi , Mostafa Behzadfar, Maryam Mohammadi, (2014). Defining the Influential Criteria on Designing the Urban Façade with Emphasis on Aesthetical Signifiers, , 2(1), 27-42. magiran.com/p1851357
امیرحسین خلوصی ، مصطفی بهزادفر، مریم محمدی، تبیین عوامل موثر بر طراحی بدنه خیابانی مبتنی بر دلالت های زیبایی شناسانه مطالعه موردی: خیابان بهار، منطقه 7 شهرداری تهران. نشریه معماری و شهرسازی پایدار، 1393؛ 2(1): 27-42. magiran.com/p1851357
Amirhossein Kholoosi , Mostafa Behzadfar, Maryam Mohammadi, Defining the Influential Criteria on Designing the Urban Façade with Emphasis on Aesthetical Signifiers, , 2014; 2(1): 27-42. magiran.com/p1851357
امیرحسین خلوصی ، مصطفی بهزادفر، مریم محمدی، "تبیین عوامل موثر بر طراحی بدنه خیابانی مبتنی بر دلالت های زیبایی شناسانه مطالعه موردی: خیابان بهار، منطقه 7 شهرداری تهران"، نشریه معماری و شهرسازی پایدار 2، شماره 1 (1393): 27-42. magiran.com/p1851357
Amirhossein Kholoosi , Mostafa Behzadfar, Maryam Mohammadi, "Defining the Influential Criteria on Designing the Urban Façade with Emphasis on Aesthetical Signifiers", 2, no.1 (2014): 27-42. magiran.com/p1851357
امیرحسین خلوصی ، مصطفی بهزادفر، مریم محمدی، (1393). 'تبیین عوامل موثر بر طراحی بدنه خیابانی مبتنی بر دلالت های زیبایی شناسانه مطالعه موردی: خیابان بهار، منطقه 7 شهرداری تهران'، نشریه معماری و شهرسازی پایدار، 2(1)، صص.27-42. magiran.com/p1851357
Amirhossein Kholoosi , Mostafa Behzadfar, Maryam Mohammadi, (2014). 'Defining the Influential Criteria on Designing the Urban Façade with Emphasis on Aesthetical Signifiers', , 2(1), pp.27-42. magiran.com/p1851357
امیرحسین خلوصی ؛ مصطفی بهزادفر؛ مریم محمدی. "تبیین عوامل موثر بر طراحی بدنه خیابانی مبتنی بر دلالت های زیبایی شناسانه مطالعه موردی: خیابان بهار، منطقه 7 شهرداری تهران". نشریه معماری و شهرسازی پایدار، 2 ،1 ، 1393، 27-42. magiran.com/p1851357
Amirhossein Kholoosi ; Mostafa Behzadfar; Maryam Mohammadi. "Defining the Influential Criteria on Designing the Urban Façade with Emphasis on Aesthetical Signifiers", , 2, 1, 2014, 27-42. magiran.com/p1851357
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال