ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا مومن زاده، آیناز خدانظری، کمال غانمی، (1397). تاثیر سرخ کردن فیله هامور معمولی (Epinephelus coioides) با روغن های مختلف گیاهی (روغن زیتون، روغن ذرت و روغن هسته انگور) بر پروفایل اسید چرب، مواد معدنی و ویتامین ها، مجله علمی شیلات ایران، 27(1)، 149-163. magiran.com/p1851771
Z. Momenzadeh, A. Khadanazari, K. Ghanemi, (2018). Effect of frying Orange-spotted grouper (Epinephelus coioides) fillet with different plant oil (Olive oil, Corn oil and Grape seed oil) on fatty acid profile, minerals and vitamins, Iranian Scientific Fisheries Journal, 27(1), 149-163. magiran.com/p1851771
زهرا مومن زاده، آیناز خدانظری، کمال غانمی، تاثیر سرخ کردن فیله هامور معمولی (Epinephelus coioides) با روغن های مختلف گیاهی (روغن زیتون، روغن ذرت و روغن هسته انگور) بر پروفایل اسید چرب، مواد معدنی و ویتامین ها. مجله علمی شیلات ایران، 1397؛ 27(1): 149-163. magiran.com/p1851771
Z. Momenzadeh, A. Khadanazari, K. Ghanemi, Effect of frying Orange-spotted grouper (Epinephelus coioides) fillet with different plant oil (Olive oil, Corn oil and Grape seed oil) on fatty acid profile, minerals and vitamins, Iranian Scientific Fisheries Journal, 2018; 27(1): 149-163. magiran.com/p1851771
زهرا مومن زاده، آیناز خدانظری، کمال غانمی، "تاثیر سرخ کردن فیله هامور معمولی (Epinephelus coioides) با روغن های مختلف گیاهی (روغن زیتون، روغن ذرت و روغن هسته انگور) بر پروفایل اسید چرب، مواد معدنی و ویتامین ها"، مجله علمی شیلات ایران 27، شماره 1 (1397): 149-163. magiran.com/p1851771
Z. Momenzadeh, A. Khadanazari, K. Ghanemi, "Effect of frying Orange-spotted grouper (Epinephelus coioides) fillet with different plant oil (Olive oil, Corn oil and Grape seed oil) on fatty acid profile, minerals and vitamins", Iranian Scientific Fisheries Journal 27, no.1 (2018): 149-163. magiran.com/p1851771
زهرا مومن زاده، آیناز خدانظری، کمال غانمی، (1397). 'تاثیر سرخ کردن فیله هامور معمولی (Epinephelus coioides) با روغن های مختلف گیاهی (روغن زیتون، روغن ذرت و روغن هسته انگور) بر پروفایل اسید چرب، مواد معدنی و ویتامین ها'، مجله علمی شیلات ایران، 27(1)، صص.149-163. magiran.com/p1851771
Z. Momenzadeh, A. Khadanazari, K. Ghanemi, (2018). 'Effect of frying Orange-spotted grouper (Epinephelus coioides) fillet with different plant oil (Olive oil, Corn oil and Grape seed oil) on fatty acid profile, minerals and vitamins', Iranian Scientific Fisheries Journal, 27(1), pp.149-163. magiran.com/p1851771
زهرا مومن زاده؛ آیناز خدانظری؛ کمال غانمی. "تاثیر سرخ کردن فیله هامور معمولی (Epinephelus coioides) با روغن های مختلف گیاهی (روغن زیتون، روغن ذرت و روغن هسته انگور) بر پروفایل اسید چرب، مواد معدنی و ویتامین ها". مجله علمی شیلات ایران، 27 ،1 ، 1397، 149-163. magiran.com/p1851771
Z. Momenzadeh; A. Khadanazari; K. Ghanemi. "Effect of frying Orange-spotted grouper (Epinephelus coioides) fillet with different plant oil (Olive oil, Corn oil and Grape seed oil) on fatty acid profile, minerals and vitamins", Iranian Scientific Fisheries Journal, 27, 1, 2018, 149-163. magiran.com/p1851771
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال