ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسرور ذاکری نسب، شهلا جمیلی، سعید توتونچی مشهور، زهرا خوشنود، (1397). بررسی بافت شناسی مجرا و ضمائم گوارشی ماهیان بالغ شاه کولی (Alburnus chalcoides)، ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) و ماهی حوض (Carassius auratus auratus)، مجله علمی شیلات ایران، 27(1)، 139-148. magiran.com/p1851772
M. Zakeri Nasab, Sh. Jamili, S. Tootoonchi, Z. Khoshnood, (2018). Histological study of gastrointestinal tract and accessory glands in mature Shemaya (Alburnus chalcoides), Roach (Rutilus rutilus caspicus) and goldfish (Carassius auratus auratus), Iranian Scientific Fisheries Journal, 27(1), 139-148. magiran.com/p1851772
مسرور ذاکری نسب، شهلا جمیلی، سعید توتونچی مشهور، زهرا خوشنود، بررسی بافت شناسی مجرا و ضمائم گوارشی ماهیان بالغ شاه کولی (Alburnus chalcoides)، ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) و ماهی حوض (Carassius auratus auratus). مجله علمی شیلات ایران، 1397؛ 27(1): 139-148. magiran.com/p1851772
M. Zakeri Nasab, Sh. Jamili, S. Tootoonchi, Z. Khoshnood, Histological study of gastrointestinal tract and accessory glands in mature Shemaya (Alburnus chalcoides), Roach (Rutilus rutilus caspicus) and goldfish (Carassius auratus auratus), Iranian Scientific Fisheries Journal, 2018; 27(1): 139-148. magiran.com/p1851772
مسرور ذاکری نسب، شهلا جمیلی، سعید توتونچی مشهور، زهرا خوشنود، "بررسی بافت شناسی مجرا و ضمائم گوارشی ماهیان بالغ شاه کولی (Alburnus chalcoides)، ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) و ماهی حوض (Carassius auratus auratus)"، مجله علمی شیلات ایران 27، شماره 1 (1397): 139-148. magiran.com/p1851772
M. Zakeri Nasab, Sh. Jamili, S. Tootoonchi, Z. Khoshnood, "Histological study of gastrointestinal tract and accessory glands in mature Shemaya (Alburnus chalcoides), Roach (Rutilus rutilus caspicus) and goldfish (Carassius auratus auratus)", Iranian Scientific Fisheries Journal 27, no.1 (2018): 139-148. magiran.com/p1851772
مسرور ذاکری نسب، شهلا جمیلی، سعید توتونچی مشهور، زهرا خوشنود، (1397). 'بررسی بافت شناسی مجرا و ضمائم گوارشی ماهیان بالغ شاه کولی (Alburnus chalcoides)، ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) و ماهی حوض (Carassius auratus auratus)'، مجله علمی شیلات ایران، 27(1)، صص.139-148. magiran.com/p1851772
M. Zakeri Nasab, Sh. Jamili, S. Tootoonchi, Z. Khoshnood, (2018). 'Histological study of gastrointestinal tract and accessory glands in mature Shemaya (Alburnus chalcoides), Roach (Rutilus rutilus caspicus) and goldfish (Carassius auratus auratus)', Iranian Scientific Fisheries Journal, 27(1), pp.139-148. magiran.com/p1851772
مسرور ذاکری نسب؛ شهلا جمیلی؛ سعید توتونچی مشهور؛ زهرا خوشنود. "بررسی بافت شناسی مجرا و ضمائم گوارشی ماهیان بالغ شاه کولی (Alburnus chalcoides)، ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) و ماهی حوض (Carassius auratus auratus)". مجله علمی شیلات ایران، 27 ،1 ، 1397، 139-148. magiran.com/p1851772
M. Zakeri Nasab; Sh. Jamili; S. Tootoonchi; Z. Khoshnood. "Histological study of gastrointestinal tract and accessory glands in mature Shemaya (Alburnus chalcoides), Roach (Rutilus rutilus caspicus) and goldfish (Carassius auratus auratus)", Iranian Scientific Fisheries Journal, 27, 1, 2018, 139-148. magiran.com/p1851772
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال