ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مائده مواجی، هستی برقعی پور، غزاله منظمی تهرانی، (1397). طراحی پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی و عملکرد ایمنی با توجه به دانش و انگیزش ایمنی در صنعت سیمان، مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، 6(1)، 3-12. magiran.com/p1851775
Maedeh Mavaji, Hasti Borgheipour, Ghazaleh Monazami-Tehrani, (2018). Validation and development of the questionnaire for assessment of safety climate and safety performance according to safety knowledge and safety motivation in cement industry, Safety Promotion and Injury Prevention, 6(1), 3-12. magiran.com/p1851775
مائده مواجی، هستی برقعی پور، غزاله منظمی تهرانی، طراحی پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی و عملکرد ایمنی با توجه به دانش و انگیزش ایمنی در صنعت سیمان. مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، 1397؛ 6(1): 3-12. magiran.com/p1851775
Maedeh Mavaji, Hasti Borgheipour, Ghazaleh Monazami-Tehrani, Validation and development of the questionnaire for assessment of safety climate and safety performance according to safety knowledge and safety motivation in cement industry, Safety Promotion and Injury Prevention, 2018; 6(1): 3-12. magiran.com/p1851775
مائده مواجی، هستی برقعی پور، غزاله منظمی تهرانی، "طراحی پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی و عملکرد ایمنی با توجه به دانش و انگیزش ایمنی در صنعت سیمان"، مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 6، شماره 1 (1397): 3-12. magiran.com/p1851775
Maedeh Mavaji, Hasti Borgheipour, Ghazaleh Monazami-Tehrani, "Validation and development of the questionnaire for assessment of safety climate and safety performance according to safety knowledge and safety motivation in cement industry", Safety Promotion and Injury Prevention 6, no.1 (2018): 3-12. magiran.com/p1851775
مائده مواجی، هستی برقعی پور، غزاله منظمی تهرانی، (1397). 'طراحی پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی و عملکرد ایمنی با توجه به دانش و انگیزش ایمنی در صنعت سیمان'، مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، 6(1)، صص.3-12. magiran.com/p1851775
Maedeh Mavaji, Hasti Borgheipour, Ghazaleh Monazami-Tehrani, (2018). 'Validation and development of the questionnaire for assessment of safety climate and safety performance according to safety knowledge and safety motivation in cement industry', Safety Promotion and Injury Prevention, 6(1), pp.3-12. magiran.com/p1851775
مائده مواجی؛ هستی برقعی پور؛ غزاله منظمی تهرانی. "طراحی پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی و عملکرد ایمنی با توجه به دانش و انگیزش ایمنی در صنعت سیمان". مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، 6 ،1 ، 1397، 3-12. magiran.com/p1851775
Maedeh Mavaji; Hasti Borgheipour; Ghazaleh Monazami-Tehrani. "Validation and development of the questionnaire for assessment of safety climate and safety performance according to safety knowledge and safety motivation in cement industry", Safety Promotion and Injury Prevention, 6, 1, 2018, 3-12. magiran.com/p1851775
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال