ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عاطفه کریمی پاشاکی، محدث قاسمی، جلیل ذریه زهرا، مصطفی شریف روحانی، سید مسعود حسینی، (1397). تاثیر مصرف خوراکی عصاره آبی- الکلی برگ زیتون در عملکرد رشد و برخی از فراسنجه های خونی و ایمنی در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)، مجله علمی شیلات ایران، 27(2)، 71-80. magiran.com/p1851794
A. Karimi Pashaki, M. Ghasemi, J. Zorriehzahra, M. Shrif Rohani, S.M. Hosseini, (2018). Effect of diets containing aqueous-alcoholic extract of olive leaf (Olea eurcpaea L.) on growth performance and some blood and immune parameters in common carp (Cyprinus carpio) fingerlings, Iranian Scientific Fisheries Journal, 27(2), 71-80. magiran.com/p1851794
عاطفه کریمی پاشاکی، محدث قاسمی، جلیل ذریه زهرا، مصطفی شریف روحانی، سید مسعود حسینی، تاثیر مصرف خوراکی عصاره آبی- الکلی برگ زیتون در عملکرد رشد و برخی از فراسنجه های خونی و ایمنی در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). مجله علمی شیلات ایران، 1397؛ 27(2): 71-80. magiran.com/p1851794
A. Karimi Pashaki, M. Ghasemi, J. Zorriehzahra, M. Shrif Rohani, S.M. Hosseini, Effect of diets containing aqueous-alcoholic extract of olive leaf (Olea eurcpaea L.) on growth performance and some blood and immune parameters in common carp (Cyprinus carpio) fingerlings, Iranian Scientific Fisheries Journal, 2018; 27(2): 71-80. magiran.com/p1851794
عاطفه کریمی پاشاکی، محدث قاسمی، جلیل ذریه زهرا، مصطفی شریف روحانی، سید مسعود حسینی، "تاثیر مصرف خوراکی عصاره آبی- الکلی برگ زیتون در عملکرد رشد و برخی از فراسنجه های خونی و ایمنی در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)"، مجله علمی شیلات ایران 27، شماره 2 (1397): 71-80. magiran.com/p1851794
A. Karimi Pashaki, M. Ghasemi, J. Zorriehzahra, M. Shrif Rohani, S.M. Hosseini, "Effect of diets containing aqueous-alcoholic extract of olive leaf (Olea eurcpaea L.) on growth performance and some blood and immune parameters in common carp (Cyprinus carpio) fingerlings", Iranian Scientific Fisheries Journal 27, no.2 (2018): 71-80. magiran.com/p1851794
عاطفه کریمی پاشاکی، محدث قاسمی، جلیل ذریه زهرا، مصطفی شریف روحانی، سید مسعود حسینی، (1397). 'تاثیر مصرف خوراکی عصاره آبی- الکلی برگ زیتون در عملکرد رشد و برخی از فراسنجه های خونی و ایمنی در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)'، مجله علمی شیلات ایران، 27(2)، صص.71-80. magiran.com/p1851794
A. Karimi Pashaki, M. Ghasemi, J. Zorriehzahra, M. Shrif Rohani, S.M. Hosseini, (2018). 'Effect of diets containing aqueous-alcoholic extract of olive leaf (Olea eurcpaea L.) on growth performance and some blood and immune parameters in common carp (Cyprinus carpio) fingerlings', Iranian Scientific Fisheries Journal, 27(2), pp.71-80. magiran.com/p1851794
عاطفه کریمی پاشاکی؛ محدث قاسمی؛ جلیل ذریه زهرا؛ مصطفی شریف روحانی؛ سید مسعود حسینی. "تاثیر مصرف خوراکی عصاره آبی- الکلی برگ زیتون در عملکرد رشد و برخی از فراسنجه های خونی و ایمنی در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)". مجله علمی شیلات ایران، 27 ،2 ، 1397، 71-80. magiran.com/p1851794
A. Karimi Pashaki; M. Ghasemi; J. Zorriehzahra; M. Shrif Rohani; S.M. Hosseini. "Effect of diets containing aqueous-alcoholic extract of olive leaf (Olea eurcpaea L.) on growth performance and some blood and immune parameters in common carp (Cyprinus carpio) fingerlings", Iranian Scientific Fisheries Journal, 27, 2, 2018, 71-80. magiran.com/p1851794
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال