ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی کاشی، محمدرضا کردی ، (1397). مرور نظام مند و فراتحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه سوء مصرف مواد نیروزا در جوامع غیر ورزشکار نوجوانان و جوانان ایرانی، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 37، 157-178. magiran.com/p1851998
Ali Kashi, Mohammad Reza Kordi , (2018). A Systematic Review and Meta-analysis of Researches on Prevalence of Ergogenic Substances in Non-athletes Community of Iranian Adolescent and Young Adults, Strategic Studies On Youth and Sports, 37, 157-178. magiran.com/p1851998
علی کاشی، محمدرضا کردی ، مرور نظام مند و فراتحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه سوء مصرف مواد نیروزا در جوامع غیر ورزشکار نوجوانان و جوانان ایرانی. فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 1397؛ 37: 157-178. magiran.com/p1851998
Ali Kashi, Mohammad Reza Kordi , A Systematic Review and Meta-analysis of Researches on Prevalence of Ergogenic Substances in Non-athletes Community of Iranian Adolescent and Young Adults, Strategic Studies On Youth and Sports, 2018; 37: 157-178. magiran.com/p1851998
علی کاشی، محمدرضا کردی ، "مرور نظام مند و فراتحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه سوء مصرف مواد نیروزا در جوامع غیر ورزشکار نوجوانان و جوانان ایرانی"، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان ،37 (1397): 157-178. magiran.com/p1851998
Ali Kashi, Mohammad Reza Kordi , "A Systematic Review and Meta-analysis of Researches on Prevalence of Ergogenic Substances in Non-athletes Community of Iranian Adolescent and Young Adults", Strategic Studies On Youth and Sports no. 37 (2018): 157-178. magiran.com/p1851998
علی کاشی، محمدرضا کردی ، (1397). 'مرور نظام مند و فراتحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه سوء مصرف مواد نیروزا در جوامع غیر ورزشکار نوجوانان و جوانان ایرانی'، فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 37، صص.157-178. magiran.com/p1851998
Ali Kashi, Mohammad Reza Kordi , (2018). 'A Systematic Review and Meta-analysis of Researches on Prevalence of Ergogenic Substances in Non-athletes Community of Iranian Adolescent and Young Adults', Strategic Studies On Youth and Sports, 37, pp.157-178. magiran.com/p1851998
علی کاشی؛ محمدرضا کردی . "مرور نظام مند و فراتحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه سوء مصرف مواد نیروزا در جوامع غیر ورزشکار نوجوانان و جوانان ایرانی". فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 37 ، 1397، 157-178. magiran.com/p1851998
Ali Kashi; Mohammad Reza Kordi . "A Systematic Review and Meta-analysis of Researches on Prevalence of Ergogenic Substances in Non-athletes Community of Iranian Adolescent and Young Adults", Strategic Studies On Youth and Sports, 37, 2018, 157-178. magiran.com/p1851998
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال