ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام معاون، اباذر رجبی، محسن آقایی زاده، (1397). ارزیابی مزرعه ای واکنش فامیل های نیمه خواهری چغندرقند به بیماری سفیدک سطحی، مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 48(2)، 355-365. magiran.com/p1852015
Elham Moaven , Abazar Rajabi, Mohsen Aghaizadeh, (2018). Field evaluation of sugar beet half-sib familie's reaction to powdery mildew, Iranian Journal of Plant Protection Science, 48(2), 355-365. magiran.com/p1852015
الهام معاون، اباذر رجبی، محسن آقایی زاده، ارزیابی مزرعه ای واکنش فامیل های نیمه خواهری چغندرقند به بیماری سفیدک سطحی. مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 1397؛ 48(2): 355-365. magiran.com/p1852015
Elham Moaven , Abazar Rajabi, Mohsen Aghaizadeh, Field evaluation of sugar beet half-sib familie's reaction to powdery mildew, Iranian Journal of Plant Protection Science, 2018; 48(2): 355-365. magiran.com/p1852015
الهام معاون، اباذر رجبی، محسن آقایی زاده، "ارزیابی مزرعه ای واکنش فامیل های نیمه خواهری چغندرقند به بیماری سفیدک سطحی"، مجله دانش گیاه پزشکی ایران 48، شماره 2 (1397): 355-365. magiran.com/p1852015
Elham Moaven , Abazar Rajabi, Mohsen Aghaizadeh, "Field evaluation of sugar beet half-sib familie's reaction to powdery mildew", Iranian Journal of Plant Protection Science 48, no.2 (2018): 355-365. magiran.com/p1852015
الهام معاون، اباذر رجبی، محسن آقایی زاده، (1397). 'ارزیابی مزرعه ای واکنش فامیل های نیمه خواهری چغندرقند به بیماری سفیدک سطحی'، مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 48(2)، صص.355-365. magiran.com/p1852015
Elham Moaven , Abazar Rajabi, Mohsen Aghaizadeh, (2018). 'Field evaluation of sugar beet half-sib familie's reaction to powdery mildew', Iranian Journal of Plant Protection Science, 48(2), pp.355-365. magiran.com/p1852015
الهام معاون؛ اباذر رجبی؛ محسن آقایی زاده. "ارزیابی مزرعه ای واکنش فامیل های نیمه خواهری چغندرقند به بیماری سفیدک سطحی". مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 48 ،2 ، 1397، 355-365. magiran.com/p1852015
Elham Moaven ; Abazar Rajabi; Mohsen Aghaizadeh. "Field evaluation of sugar beet half-sib familie's reaction to powdery mildew", Iranian Journal of Plant Protection Science, 48, 2, 2018, 355-365. magiran.com/p1852015
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال