ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Reza Amir Askari, Seyed Abolfazl Afjeh, Naeeme Taslimi Taleghani, Mohammad Kazemian, Sara Sanii , Minoo Fallahi, (2018). Comparison of Nasal Continuous Positive Airway Pressure and Nasal Intermittent Mandatory Ventilation in Early Respiratory Support of Very Low Birth Weight Infants with Respiratory Distress Syndrome, Journal of Comprehensive Pediatrics, 9(2), 4. magiran.com/p1852112
Reza Amir Askari, Seyed Abolfazl Afjeh, Naeeme Taslimi Taleghani, Mohammad Kazemian, Sara Sanii , Minoo Fallahi, Comparison of Nasal Continuous Positive Airway Pressure and Nasal Intermittent Mandatory Ventilation in Early Respiratory Support of Very Low Birth Weight Infants with Respiratory Distress Syndrome, Journal of Comprehensive Pediatrics, 2018; 9(2): 4. magiran.com/p1852112
Reza Amir Askari, Seyed Abolfazl Afjeh, Naeeme Taslimi Taleghani, Mohammad Kazemian, Sara Sanii , Minoo Fallahi, "Comparison of Nasal Continuous Positive Airway Pressure and Nasal Intermittent Mandatory Ventilation in Early Respiratory Support of Very Low Birth Weight Infants with Respiratory Distress Syndrome", Journal of Comprehensive Pediatrics 9, no.2 (2018): 4. magiran.com/p1852112
Reza Amir Askari, Seyed Abolfazl Afjeh, Naeeme Taslimi Taleghani, Mohammad Kazemian, Sara Sanii , Minoo Fallahi, (2018). 'Comparison of Nasal Continuous Positive Airway Pressure and Nasal Intermittent Mandatory Ventilation in Early Respiratory Support of Very Low Birth Weight Infants with Respiratory Distress Syndrome', Journal of Comprehensive Pediatrics, 9(2), pp.4. magiran.com/p1852112
Reza Amir Askari; Seyed Abolfazl Afjeh; Naeeme Taslimi Taleghani; Mohammad Kazemian; Sara Sanii ; Minoo Fallahi. "Comparison of Nasal Continuous Positive Airway Pressure and Nasal Intermittent Mandatory Ventilation in Early Respiratory Support of Very Low Birth Weight Infants with Respiratory Distress Syndrome", Journal of Comprehensive Pediatrics, 9, 2, 2018, 4. magiran.com/p1852112
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال