ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دینا عبدمنافی، سهراب حجام، امیرحسین مشکوتی، مجید وظیفه دوست، (1397). تاثیر آلودگی های ذره ای هوای تهران بر روی مشخصه های ابر و بارش، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 20(1)، 119-130. magiran.com/p1852389
Dina Abdemanafi, Sohrab Hajjam, Amir-Hussain Meshkatee, Majid Vazifedoust, (2018). The case study of impacts of Tehran ambient air pollution on the cloud and precipitation characteristics, Journal of Environmental Sciences and Technology, 20(1), 119-130. magiran.com/p1852389
دینا عبدمنافی، سهراب حجام، امیرحسین مشکوتی، مجید وظیفه دوست، تاثیر آلودگی های ذره ای هوای تهران بر روی مشخصه های ابر و بارش. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1397؛ 20(1): 119-130. magiran.com/p1852389
Dina Abdemanafi, Sohrab Hajjam, Amir-Hussain Meshkatee, Majid Vazifedoust, The case study of impacts of Tehran ambient air pollution on the cloud and precipitation characteristics, Journal of Environmental Sciences and Technology, 2018; 20(1): 119-130. magiran.com/p1852389
دینا عبدمنافی، سهراب حجام، امیرحسین مشکوتی، مجید وظیفه دوست، "تاثیر آلودگی های ذره ای هوای تهران بر روی مشخصه های ابر و بارش"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 20، شماره 1 (1397): 119-130. magiran.com/p1852389
Dina Abdemanafi, Sohrab Hajjam, Amir-Hussain Meshkatee, Majid Vazifedoust, "The case study of impacts of Tehran ambient air pollution on the cloud and precipitation characteristics", Journal of Environmental Sciences and Technology 20, no.1 (2018): 119-130. magiran.com/p1852389
دینا عبدمنافی، سهراب حجام، امیرحسین مشکوتی، مجید وظیفه دوست، (1397). 'تاثیر آلودگی های ذره ای هوای تهران بر روی مشخصه های ابر و بارش'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 20(1)، صص.119-130. magiran.com/p1852389
Dina Abdemanafi, Sohrab Hajjam, Amir-Hussain Meshkatee, Majid Vazifedoust, (2018). 'The case study of impacts of Tehran ambient air pollution on the cloud and precipitation characteristics', Journal of Environmental Sciences and Technology, 20(1), pp.119-130. magiran.com/p1852389
دینا عبدمنافی؛ سهراب حجام؛ امیرحسین مشکوتی؛ مجید وظیفه دوست. "تاثیر آلودگی های ذره ای هوای تهران بر روی مشخصه های ابر و بارش". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 20 ،1 ، 1397، 119-130. magiran.com/p1852389
Dina Abdemanafi; Sohrab Hajjam; Amir-Hussain Meshkatee; Majid Vazifedoust. "The case study of impacts of Tehran ambient air pollution on the cloud and precipitation characteristics", Journal of Environmental Sciences and Technology, 20, 1, 2018, 119-130. magiran.com/p1852389
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال