ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Maryam Fanian, Maedeh Bahmani, Mojdeh Mozafari, Samaneh Naderi, Marziyeh Alizadeh Zareie, Mohammad Ali Okhovat, Jamileh Saberzadeh, Ali Dehshahri, Mohammad Ali Takhshid , (2018). The Synergistic Effects of Celecoxib and Sodium Valproate on Apoptosis and Invasiveness Behavior of Papillary Thyroid Cancer Cell Line In-vitro, Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 17(3), 1008-1017. magiran.com/p1852590
Maryam Fanian, Maedeh Bahmani, Mojdeh Mozafari, Samaneh Naderi, Marziyeh Alizadeh Zareie, Mohammad Ali Okhovat, Jamileh Saberzadeh, Ali Dehshahri, Mohammad Ali Takhshid , The Synergistic Effects of Celecoxib and Sodium Valproate on Apoptosis and Invasiveness Behavior of Papillary Thyroid Cancer Cell Line In-vitro, Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 2018; 17(3): 1008-1017. magiran.com/p1852590
Maryam Fanian, Maedeh Bahmani, Mojdeh Mozafari, Samaneh Naderi, Marziyeh Alizadeh Zareie, Mohammad Ali Okhovat, Jamileh Saberzadeh, Ali Dehshahri, Mohammad Ali Takhshid , "The Synergistic Effects of Celecoxib and Sodium Valproate on Apoptosis and Invasiveness Behavior of Papillary Thyroid Cancer Cell Line In-vitro", Iranian Journal of Pharmaceutical Research 17, no.3 (2018): 1008-1017. magiran.com/p1852590
Maryam Fanian, Maedeh Bahmani, Mojdeh Mozafari, Samaneh Naderi, Marziyeh Alizadeh Zareie, Mohammad Ali Okhovat, Jamileh Saberzadeh, Ali Dehshahri, Mohammad Ali Takhshid , (2018). 'The Synergistic Effects of Celecoxib and Sodium Valproate on Apoptosis and Invasiveness Behavior of Papillary Thyroid Cancer Cell Line In-vitro', Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 17(3), pp.1008-1017. magiran.com/p1852590
Maryam Fanian; Maedeh Bahmani; Mojdeh Mozafari; Samaneh Naderi; Marziyeh Alizadeh Zareie; Mohammad Ali Okhovat; Jamileh Saberzadeh; Ali Dehshahri; Mohammad Ali Takhshid . "The Synergistic Effects of Celecoxib and Sodium Valproate on Apoptosis and Invasiveness Behavior of Papillary Thyroid Cancer Cell Line In-vitro", Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 17, 3, 2018, 1008-1017. magiran.com/p1852590
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال