ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فائزه عظیم زاده اردبیلی، زهرا جلالی ، (1397). آسیب شناسی سیاست کنترل موالید و قانون تنظیم خانواده، نشریه فقه و حقوق خانواده، 23(68)، 125-151. magiran.com/p1853216
Faeze Azimzadeh Ardebili, Zahra Jalali , (2018). Pathology of the Birth Control Policy and Family Planning Law, Family Law and Jurisprudence, 23(68), 125-151. magiran.com/p1853216
فائزه عظیم زاده اردبیلی، زهرا جلالی ، آسیب شناسی سیاست کنترل موالید و قانون تنظیم خانواده. نشریه فقه و حقوق خانواده، 1397؛ 23(68): 125-151. magiran.com/p1853216
Faeze Azimzadeh Ardebili, Zahra Jalali , Pathology of the Birth Control Policy and Family Planning Law, Family Law and Jurisprudence, 2018; 23(68): 125-151. magiran.com/p1853216
فائزه عظیم زاده اردبیلی، زهرا جلالی ، "آسیب شناسی سیاست کنترل موالید و قانون تنظیم خانواده"، نشریه فقه و حقوق خانواده 23، شماره 68 (1397): 125-151. magiran.com/p1853216
Faeze Azimzadeh Ardebili, Zahra Jalali , "Pathology of the Birth Control Policy and Family Planning Law", Family Law and Jurisprudence 23, no.68 (2018): 125-151. magiran.com/p1853216
فائزه عظیم زاده اردبیلی، زهرا جلالی ، (1397). 'آسیب شناسی سیاست کنترل موالید و قانون تنظیم خانواده'، نشریه فقه و حقوق خانواده، 23(68)، صص.125-151. magiran.com/p1853216
Faeze Azimzadeh Ardebili, Zahra Jalali , (2018). 'Pathology of the Birth Control Policy and Family Planning Law', Family Law and Jurisprudence, 23(68), pp.125-151. magiran.com/p1853216
فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ زهرا جلالی . "آسیب شناسی سیاست کنترل موالید و قانون تنظیم خانواده". نشریه فقه و حقوق خانواده، 23 ،68 ، 1397، 125-151. magiran.com/p1853216
Faeze Azimzadeh Ardebili; Zahra Jalali . "Pathology of the Birth Control Policy and Family Planning Law", Family Law and Jurisprudence, 23, 68, 2018, 125-151. magiran.com/p1853216
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال