ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد رضوی، سیدعلی رضوی، (1397). گستره نفوذ قاعده الزام در رفع تعارض قوانین و قواعد مرتبط با نفقه، نشریه فقه و حقوق خانواده، 23(68)، 1-30. magiran.com/p1853224
Seyed Mohammad Razavi , Seyed Ali Razavi, (2018). The Domain of the Application of the Rule of Binding in Solving the Disagreement of Rules about Alimony, Family Law and Jurisprudence, 23(68), 1-30. magiran.com/p1853224
سید محمد رضوی، سیدعلی رضوی، گستره نفوذ قاعده الزام در رفع تعارض قوانین و قواعد مرتبط با نفقه. نشریه فقه و حقوق خانواده، 1397؛ 23(68): 1-30. magiran.com/p1853224
Seyed Mohammad Razavi , Seyed Ali Razavi, The Domain of the Application of the Rule of Binding in Solving the Disagreement of Rules about Alimony, Family Law and Jurisprudence, 2018; 23(68): 1-30. magiran.com/p1853224
سید محمد رضوی، سیدعلی رضوی، "گستره نفوذ قاعده الزام در رفع تعارض قوانین و قواعد مرتبط با نفقه"، نشریه فقه و حقوق خانواده 23، شماره 68 (1397): 1-30. magiran.com/p1853224
Seyed Mohammad Razavi , Seyed Ali Razavi, "The Domain of the Application of the Rule of Binding in Solving the Disagreement of Rules about Alimony", Family Law and Jurisprudence 23, no.68 (2018): 1-30. magiran.com/p1853224
سید محمد رضوی، سیدعلی رضوی، (1397). 'گستره نفوذ قاعده الزام در رفع تعارض قوانین و قواعد مرتبط با نفقه'، نشریه فقه و حقوق خانواده، 23(68)، صص.1-30. magiran.com/p1853224
Seyed Mohammad Razavi , Seyed Ali Razavi, (2018). 'The Domain of the Application of the Rule of Binding in Solving the Disagreement of Rules about Alimony', Family Law and Jurisprudence, 23(68), pp.1-30. magiran.com/p1853224
سید محمد رضوی؛ سیدعلی رضوی. "گستره نفوذ قاعده الزام در رفع تعارض قوانین و قواعد مرتبط با نفقه". نشریه فقه و حقوق خانواده، 23 ،68 ، 1397، 1-30. magiran.com/p1853224
Seyed Mohammad Razavi ; Seyed Ali Razavi. "The Domain of the Application of the Rule of Binding in Solving the Disagreement of Rules about Alimony", Family Law and Jurisprudence, 23, 68, 2018, 1-30. magiran.com/p1853224
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال