ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهندس پوریا رضایی، وحید تلاوت ، سجاد گلشن نواز، مهندس امیر حمیدی، (1397). بررسی تاثیر کاهش محافظ کارانه ولتاژ بر برنامه ریزی بهره برداری بهینه شبکه توزیع هوشمند در حضور خودروهای الکتریکی، فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 8(2)، 26-37. magiran.com/p1853323
Pourya Rezaie, Vahid Talavat Dr , Sajjad Golshannavaz Dr, Amir Hamidi, (2018). Exploring the Effect of Conservative Voltage Reduction on Optimal Operation Scheduling of Smart Distribution Grids Considering the Presence of Electric Vehicles, Journal of Energy Engineering & Management, 8(2), 26-37. magiran.com/p1853323
مهندس پوریا رضایی، وحید تلاوت ، سجاد گلشن نواز، مهندس امیر حمیدی، بررسی تاثیر کاهش محافظ کارانه ولتاژ بر برنامه ریزی بهره برداری بهینه شبکه توزیع هوشمند در حضور خودروهای الکتریکی. فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 1397؛ 8(2): 26-37. magiran.com/p1853323
Pourya Rezaie, Vahid Talavat Dr , Sajjad Golshannavaz Dr, Amir Hamidi, Exploring the Effect of Conservative Voltage Reduction on Optimal Operation Scheduling of Smart Distribution Grids Considering the Presence of Electric Vehicles, Journal of Energy Engineering & Management, 2018; 8(2): 26-37. magiran.com/p1853323
مهندس پوریا رضایی، وحید تلاوت ، سجاد گلشن نواز، مهندس امیر حمیدی، "بررسی تاثیر کاهش محافظ کارانه ولتاژ بر برنامه ریزی بهره برداری بهینه شبکه توزیع هوشمند در حضور خودروهای الکتریکی"، فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی 8، شماره 2 (1397): 26-37. magiran.com/p1853323
Pourya Rezaie, Vahid Talavat Dr , Sajjad Golshannavaz Dr, Amir Hamidi, "Exploring the Effect of Conservative Voltage Reduction on Optimal Operation Scheduling of Smart Distribution Grids Considering the Presence of Electric Vehicles", Journal of Energy Engineering & Management 8, no.2 (2018): 26-37. magiran.com/p1853323
مهندس پوریا رضایی، وحید تلاوت ، سجاد گلشن نواز، مهندس امیر حمیدی، (1397). 'بررسی تاثیر کاهش محافظ کارانه ولتاژ بر برنامه ریزی بهره برداری بهینه شبکه توزیع هوشمند در حضور خودروهای الکتریکی'، فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 8(2)، صص.26-37. magiran.com/p1853323
Pourya Rezaie, Vahid Talavat Dr , Sajjad Golshannavaz Dr, Amir Hamidi, (2018). 'Exploring the Effect of Conservative Voltage Reduction on Optimal Operation Scheduling of Smart Distribution Grids Considering the Presence of Electric Vehicles', Journal of Energy Engineering & Management, 8(2), pp.26-37. magiran.com/p1853323
مهندس پوریا رضایی؛ وحید تلاوت ؛ سجاد گلشن نواز؛ مهندس امیر حمیدی. "بررسی تاثیر کاهش محافظ کارانه ولتاژ بر برنامه ریزی بهره برداری بهینه شبکه توزیع هوشمند در حضور خودروهای الکتریکی". فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، 8 ،2 ، 1397، 26-37. magiran.com/p1853323
Pourya Rezaie; Vahid Talavat Dr ; Sajjad Golshannavaz Dr; Amir Hamidi. "Exploring the Effect of Conservative Voltage Reduction on Optimal Operation Scheduling of Smart Distribution Grids Considering the Presence of Electric Vehicles", Journal of Energy Engineering & Management, 8, 2, 2018, 26-37. magiran.com/p1853323
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال