ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن ترابی پوده، پرستو همه زاده، حجت الله یونسی، امیرحمزه حقی آبی، (1397). ارزیابی الگوریتم بهینه یابی نیروی مرکزی در بهره برداری از سیستم های چندمخزنه و معرفی الگوریتم بهینه یابی نیروی مرکزی تکرار شونده، مجله مهندسی عمران شریف، 34(1)، 115-123. magiran.com/p1853450
H. Torabi Poude , P. Hamezade, H. Yonesi, A.H. Haghi Abi, (2018). E V A L U A T I O N O F C E N T R A L F O R C E O P T I M I Z A T I O N A L G O R I T H M I N M U L T I-R E S E R V O I R S Y S T E M O P E R A T I O N A N D P R O V I D I N G N E W O P T I M I Z A T I O N M E T H O D O F R E P E T I T I V E C E N T R A L, Sharif Journal Civil Engineering, 34(1), 115-123. magiran.com/p1853450
حسن ترابی پوده، پرستو همه زاده، حجت الله یونسی، امیرحمزه حقی آبی، ارزیابی الگوریتم بهینه یابی نیروی مرکزی در بهره برداری از سیستم های چندمخزنه و معرفی الگوریتم بهینه یابی نیروی مرکزی تکرار شونده. مجله مهندسی عمران شریف، 1397؛ 34(1): 115-123. magiran.com/p1853450
H. Torabi Poude , P. Hamezade, H. Yonesi, A.H. Haghi Abi, E V A L U A T I O N O F C E N T R A L F O R C E O P T I M I Z A T I O N A L G O R I T H M I N M U L T I-R E S E R V O I R S Y S T E M O P E R A T I O N A N D P R O V I D I N G N E W O P T I M I Z A T I O N M E T H O D O F R E P E T I T I V E C E N T R A L, Sharif Journal Civil Engineering, 2018; 34(1): 115-123. magiran.com/p1853450
حسن ترابی پوده، پرستو همه زاده، حجت الله یونسی، امیرحمزه حقی آبی، "ارزیابی الگوریتم بهینه یابی نیروی مرکزی در بهره برداری از سیستم های چندمخزنه و معرفی الگوریتم بهینه یابی نیروی مرکزی تکرار شونده"، مجله مهندسی عمران شریف 34، شماره 1 (1397): 115-123. magiran.com/p1853450
H. Torabi Poude , P. Hamezade, H. Yonesi, A.H. Haghi Abi, "E V A L U A T I O N O F C E N T R A L F O R C E O P T I M I Z A T I O N A L G O R I T H M I N M U L T I-R E S E R V O I R S Y S T E M O P E R A T I O N A N D P R O V I D I N G N E W O P T I M I Z A T I O N M E T H O D O F R E P E T I T I V E C E N T R A L", Sharif Journal Civil Engineering 34, no.1 (2018): 115-123. magiran.com/p1853450
حسن ترابی پوده، پرستو همه زاده، حجت الله یونسی، امیرحمزه حقی آبی، (1397). 'ارزیابی الگوریتم بهینه یابی نیروی مرکزی در بهره برداری از سیستم های چندمخزنه و معرفی الگوریتم بهینه یابی نیروی مرکزی تکرار شونده'، مجله مهندسی عمران شریف، 34(1)، صص.115-123. magiran.com/p1853450
H. Torabi Poude , P. Hamezade, H. Yonesi, A.H. Haghi Abi, (2018). 'E V A L U A T I O N O F C E N T R A L F O R C E O P T I M I Z A T I O N A L G O R I T H M I N M U L T I-R E S E R V O I R S Y S T E M O P E R A T I O N A N D P R O V I D I N G N E W O P T I M I Z A T I O N M E T H O D O F R E P E T I T I V E C E N T R A L', Sharif Journal Civil Engineering, 34(1), pp.115-123. magiran.com/p1853450
حسن ترابی پوده؛ پرستو همه زاده؛ حجت الله یونسی؛ امیرحمزه حقی آبی. "ارزیابی الگوریتم بهینه یابی نیروی مرکزی در بهره برداری از سیستم های چندمخزنه و معرفی الگوریتم بهینه یابی نیروی مرکزی تکرار شونده". مجله مهندسی عمران شریف، 34 ،1 ، 1397، 115-123. magiran.com/p1853450
H. Torabi Poude ; P. Hamezade; H. Yonesi; A.H. Haghi Abi. "E V A L U A T I O N O F C E N T R A L F O R C E O P T I M I Z A T I O N A L G O R I T H M I N M U L T I-R E S E R V O I R S Y S T E M O P E R A T I O N A N D P R O V I D I N G N E W O P T I M I Z A T I O N M E T H O D O F R E P E T I T I V E C E N T R A L", Sharif Journal Civil Engineering, 34, 1, 2018, 115-123. magiran.com/p1853450
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال