ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمیله سلیمی کوچی ، پیام ابراهیمی، (1396). سنجش و ارزیابی مولفه های کیفیت زندگی در مناطق روستایی: مطالعه موردی بخش کربال، شهرستان شیراز، فصلنامه روستا و توسعه، 20(3)، 17-41. magiran.com/p1853477
Jamileh Salimi Kouchi , Payam Ebrahimi, (2017). Evaluating the Components of Quality of Life in Rural Areas: A Case Study of Korbal District, Shiraz County of Iran, Journal of Village and Development, 20(3), 17-41. magiran.com/p1853477
جمیله سلیمی کوچی ، پیام ابراهیمی، سنجش و ارزیابی مولفه های کیفیت زندگی در مناطق روستایی: مطالعه موردی بخش کربال، شهرستان شیراز. فصلنامه روستا و توسعه، 1396؛ 20(3): 17-41. magiran.com/p1853477
Jamileh Salimi Kouchi , Payam Ebrahimi, Evaluating the Components of Quality of Life in Rural Areas: A Case Study of Korbal District, Shiraz County of Iran, Journal of Village and Development, 2017; 20(3): 17-41. magiran.com/p1853477
جمیله سلیمی کوچی ، پیام ابراهیمی، "سنجش و ارزیابی مولفه های کیفیت زندگی در مناطق روستایی: مطالعه موردی بخش کربال، شهرستان شیراز"، فصلنامه روستا و توسعه 20، شماره 3 (1396): 17-41. magiran.com/p1853477
Jamileh Salimi Kouchi , Payam Ebrahimi, "Evaluating the Components of Quality of Life in Rural Areas: A Case Study of Korbal District, Shiraz County of Iran", Journal of Village and Development 20, no.3 (2017): 17-41. magiran.com/p1853477
جمیله سلیمی کوچی ، پیام ابراهیمی، (1396). 'سنجش و ارزیابی مولفه های کیفیت زندگی در مناطق روستایی: مطالعه موردی بخش کربال، شهرستان شیراز'، فصلنامه روستا و توسعه، 20(3)، صص.17-41. magiran.com/p1853477
Jamileh Salimi Kouchi , Payam Ebrahimi, (2017). 'Evaluating the Components of Quality of Life in Rural Areas: A Case Study of Korbal District, Shiraz County of Iran', Journal of Village and Development, 20(3), pp.17-41. magiran.com/p1853477
جمیله سلیمی کوچی ؛ پیام ابراهیمی. "سنجش و ارزیابی مولفه های کیفیت زندگی در مناطق روستایی: مطالعه موردی بخش کربال، شهرستان شیراز". فصلنامه روستا و توسعه، 20 ،3 ، 1396، 17-41. magiran.com/p1853477
Jamileh Salimi Kouchi ; Payam Ebrahimi. "Evaluating the Components of Quality of Life in Rural Areas: A Case Study of Korbal District, Shiraz County of Iran", Journal of Village and Development, 20, 3, 2017, 17-41. magiran.com/p1853477
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال