ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن درویشی، محمدشریف شریف زاده ، غلام حسین عبدالله زاده، (1396). واکاوی نقش شرکت های تعاونی روستایی در پیشبرد توسعه پایدار: رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی، فصلنامه روستا و توسعه، 20(3)، 43-64. magiran.com/p1853480
Mohsen Darvishi, Mohammad Sharif Sharifzadeh , Gholam Hossein Abdollahzadeh, (2017). Analyzing the Role of Rural Cooperatives in Sustainable Development: Corporate Social Responsibility Approach, Journal of Village and Development, 20(3), 43-64. magiran.com/p1853480
محسن درویشی، محمدشریف شریف زاده ، غلام حسین عبدالله زاده، واکاوی نقش شرکت های تعاونی روستایی در پیشبرد توسعه پایدار: رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی. فصلنامه روستا و توسعه، 1396؛ 20(3): 43-64. magiran.com/p1853480
Mohsen Darvishi, Mohammad Sharif Sharifzadeh , Gholam Hossein Abdollahzadeh, Analyzing the Role of Rural Cooperatives in Sustainable Development: Corporate Social Responsibility Approach, Journal of Village and Development, 2017; 20(3): 43-64. magiran.com/p1853480
محسن درویشی، محمدشریف شریف زاده ، غلام حسین عبدالله زاده، "واکاوی نقش شرکت های تعاونی روستایی در پیشبرد توسعه پایدار: رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی"، فصلنامه روستا و توسعه 20، شماره 3 (1396): 43-64. magiran.com/p1853480
Mohsen Darvishi, Mohammad Sharif Sharifzadeh , Gholam Hossein Abdollahzadeh, "Analyzing the Role of Rural Cooperatives in Sustainable Development: Corporate Social Responsibility Approach", Journal of Village and Development 20, no.3 (2017): 43-64. magiran.com/p1853480
محسن درویشی، محمدشریف شریف زاده ، غلام حسین عبدالله زاده، (1396). 'واکاوی نقش شرکت های تعاونی روستایی در پیشبرد توسعه پایدار: رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی'، فصلنامه روستا و توسعه، 20(3)، صص.43-64. magiran.com/p1853480
Mohsen Darvishi, Mohammad Sharif Sharifzadeh , Gholam Hossein Abdollahzadeh, (2017). 'Analyzing the Role of Rural Cooperatives in Sustainable Development: Corporate Social Responsibility Approach', Journal of Village and Development, 20(3), pp.43-64. magiran.com/p1853480
محسن درویشی؛ محمدشریف شریف زاده ؛ غلام حسین عبدالله زاده. "واکاوی نقش شرکت های تعاونی روستایی در پیشبرد توسعه پایدار: رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی". فصلنامه روستا و توسعه، 20 ،3 ، 1396، 43-64. magiran.com/p1853480
Mohsen Darvishi; Mohammad Sharif Sharifzadeh ; Gholam Hossein Abdollahzadeh. "Analyzing the Role of Rural Cooperatives in Sustainable Development: Corporate Social Responsibility Approach", Journal of Village and Development, 20, 3, 2017, 43-64. magiran.com/p1853480
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال