ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمدعلی خرم بخت ، (1396). تعیین راهبردهای توسعه کارآفرینی در روستاهای پیراشهری: مطالعه موردی روستاهای پیرامون شهر لار، فصلنامه روستا و توسعه، 20(3)، 65-83. magiran.com/p1853481
Ahmad Ali Khorrambakht , (2017). Determination of Entrepreneurship Development Strategies in Peri-Urban Villages: A Case Study of Villages around Lar City of Iran, Journal of Village and Development, 20(3), 65-83. magiran.com/p1853481
احمدعلی خرم بخت ، تعیین راهبردهای توسعه کارآفرینی در روستاهای پیراشهری: مطالعه موردی روستاهای پیرامون شهر لار. فصلنامه روستا و توسعه، 1396؛ 20(3): 65-83. magiran.com/p1853481
Ahmad Ali Khorrambakht , Determination of Entrepreneurship Development Strategies in Peri-Urban Villages: A Case Study of Villages around Lar City of Iran, Journal of Village and Development, 2017; 20(3): 65-83. magiran.com/p1853481
احمدعلی خرم بخت ، "تعیین راهبردهای توسعه کارآفرینی در روستاهای پیراشهری: مطالعه موردی روستاهای پیرامون شهر لار"، فصلنامه روستا و توسعه 20، شماره 3 (1396): 65-83. magiran.com/p1853481
Ahmad Ali Khorrambakht , "Determination of Entrepreneurship Development Strategies in Peri-Urban Villages: A Case Study of Villages around Lar City of Iran", Journal of Village and Development 20, no.3 (2017): 65-83. magiran.com/p1853481
احمدعلی خرم بخت ، (1396). 'تعیین راهبردهای توسعه کارآفرینی در روستاهای پیراشهری: مطالعه موردی روستاهای پیرامون شهر لار'، فصلنامه روستا و توسعه، 20(3)، صص.65-83. magiran.com/p1853481
Ahmad Ali Khorrambakht , (2017). 'Determination of Entrepreneurship Development Strategies in Peri-Urban Villages: A Case Study of Villages around Lar City of Iran', Journal of Village and Development, 20(3), pp.65-83. magiran.com/p1853481
احمدعلی خرم بخت . "تعیین راهبردهای توسعه کارآفرینی در روستاهای پیراشهری: مطالعه موردی روستاهای پیرامون شهر لار". فصلنامه روستا و توسعه، 20 ،3 ، 1396، 65-83. magiran.com/p1853481
Ahmad Ali Khorrambakht . "Determination of Entrepreneurship Development Strategies in Peri-Urban Villages: A Case Study of Villages around Lar City of Iran", Journal of Village and Development, 20, 3, 2017, 65-83. magiran.com/p1853481
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال