ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید یاسوری ، سیده فاطمه امامی، (1396). سنجش پایداری زیست محیطی در نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان سراوان شهرستان رشت، فصلنامه روستا و توسعه، 20(3)، 85-110. magiran.com/p1853484
Majid Yasouri , Seyyedeh Fatemeh Emami, (2017). Measurement of Environmental Sustainability in Rural Areas: A Case Study of Saravan Sub-district, Rasht County of Iran, Journal of Village and Development, 20(3), 85-110. magiran.com/p1853484
مجید یاسوری ، سیده فاطمه امامی، سنجش پایداری زیست محیطی در نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان سراوان شهرستان رشت. فصلنامه روستا و توسعه، 1396؛ 20(3): 85-110. magiran.com/p1853484
Majid Yasouri , Seyyedeh Fatemeh Emami, Measurement of Environmental Sustainability in Rural Areas: A Case Study of Saravan Sub-district, Rasht County of Iran, Journal of Village and Development, 2017; 20(3): 85-110. magiran.com/p1853484
مجید یاسوری ، سیده فاطمه امامی، "سنجش پایداری زیست محیطی در نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان سراوان شهرستان رشت"، فصلنامه روستا و توسعه 20، شماره 3 (1396): 85-110. magiran.com/p1853484
Majid Yasouri , Seyyedeh Fatemeh Emami, "Measurement of Environmental Sustainability in Rural Areas: A Case Study of Saravan Sub-district, Rasht County of Iran", Journal of Village and Development 20, no.3 (2017): 85-110. magiran.com/p1853484
مجید یاسوری ، سیده فاطمه امامی، (1396). 'سنجش پایداری زیست محیطی در نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان سراوان شهرستان رشت'، فصلنامه روستا و توسعه، 20(3)، صص.85-110. magiran.com/p1853484
Majid Yasouri , Seyyedeh Fatemeh Emami, (2017). 'Measurement of Environmental Sustainability in Rural Areas: A Case Study of Saravan Sub-district, Rasht County of Iran', Journal of Village and Development, 20(3), pp.85-110. magiran.com/p1853484
مجید یاسوری ؛ سیده فاطمه امامی. "سنجش پایداری زیست محیطی در نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان سراوان شهرستان رشت". فصلنامه روستا و توسعه، 20 ،3 ، 1396، 85-110. magiran.com/p1853484
Majid Yasouri ; Seyyedeh Fatemeh Emami. "Measurement of Environmental Sustainability in Rural Areas: A Case Study of Saravan Sub-district, Rasht County of Iran", Journal of Village and Development, 20, 3, 2017, 85-110. magiran.com/p1853484
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال