ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلی ابوالحسنی ، ناصر شاهنوشی، حمید طاهرپور، متین فاطمی، علی اصغر علامه، (1396). بررسی عوامل موثر بر اثربخشی طرح های عمرانی انتقال آب سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی، فصلنامه روستا و توسعه، 20(3)، 111-134. magiran.com/p1853487
Leili Abolhasani , Naser Shahnoushi, Hamid Taherpour, Matin Fatemi, Ali Asghar Allameh, (2017). An Investigation on Influencing Factors of Effectiveness of Water Transport Projects Financed by Agriculture Organization in Khorasan Razavi Province of Iran, Journal of Village and Development, 20(3), 111-134. magiran.com/p1853487
لیلی ابوالحسنی ، ناصر شاهنوشی، حمید طاهرپور، متین فاطمی، علی اصغر علامه، بررسی عوامل موثر بر اثربخشی طرح های عمرانی انتقال آب سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی. فصلنامه روستا و توسعه، 1396؛ 20(3): 111-134. magiran.com/p1853487
Leili Abolhasani , Naser Shahnoushi, Hamid Taherpour, Matin Fatemi, Ali Asghar Allameh, An Investigation on Influencing Factors of Effectiveness of Water Transport Projects Financed by Agriculture Organization in Khorasan Razavi Province of Iran, Journal of Village and Development, 2017; 20(3): 111-134. magiran.com/p1853487
لیلی ابوالحسنی ، ناصر شاهنوشی، حمید طاهرپور، متین فاطمی، علی اصغر علامه، "بررسی عوامل موثر بر اثربخشی طرح های عمرانی انتقال آب سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی"، فصلنامه روستا و توسعه 20، شماره 3 (1396): 111-134. magiran.com/p1853487
Leili Abolhasani , Naser Shahnoushi, Hamid Taherpour, Matin Fatemi, Ali Asghar Allameh, "An Investigation on Influencing Factors of Effectiveness of Water Transport Projects Financed by Agriculture Organization in Khorasan Razavi Province of Iran", Journal of Village and Development 20, no.3 (2017): 111-134. magiran.com/p1853487
لیلی ابوالحسنی ، ناصر شاهنوشی، حمید طاهرپور، متین فاطمی، علی اصغر علامه، (1396). 'بررسی عوامل موثر بر اثربخشی طرح های عمرانی انتقال آب سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی'، فصلنامه روستا و توسعه، 20(3)، صص.111-134. magiran.com/p1853487
Leili Abolhasani , Naser Shahnoushi, Hamid Taherpour, Matin Fatemi, Ali Asghar Allameh, (2017). 'An Investigation on Influencing Factors of Effectiveness of Water Transport Projects Financed by Agriculture Organization in Khorasan Razavi Province of Iran', Journal of Village and Development, 20(3), pp.111-134. magiran.com/p1853487
لیلی ابوالحسنی ؛ ناصر شاهنوشی؛ حمید طاهرپور؛ متین فاطمی؛ علی اصغر علامه. "بررسی عوامل موثر بر اثربخشی طرح های عمرانی انتقال آب سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی". فصلنامه روستا و توسعه، 20 ،3 ، 1396، 111-134. magiran.com/p1853487
Leili Abolhasani ; Naser Shahnoushi; Hamid Taherpour; Matin Fatemi; Ali Asghar Allameh. "An Investigation on Influencing Factors of Effectiveness of Water Transport Projects Financed by Agriculture Organization in Khorasan Razavi Province of Iran", Journal of Village and Development, 20, 3, 2017, 111-134. magiran.com/p1853487
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال