ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حدیثه السادات موسوی، رویا لطافتی، حمیدرضا شعیری، پریوش صفا، (1397). بررسی مشکلات زبان آموزان ایرانی در درک مفهوم متون خارجی: مطالعه تغییر گشودگی مردمک چشم در هنگام خوانش متن، مجله مطالعات زبان فرانسه، 10(18)، 31-46. magiran.com/p1853750
Hadissehalsadat Mousavi , Roya Letafati, Hamidreza Shairi, Safa ? Parivash, (2018). Analyse des problèmes des apprenants iraniens dans la compréhension du texte en langue ‎étrangère: l étude de la variation de la dilatation de la pupille lors de la lecture du texte, Revue des Etudes de la Langue Française, 10(18), 31-46. magiran.com/p1853750
حدیثه السادات موسوی، رویا لطافتی، حمیدرضا شعیری، پریوش صفا، بررسی مشکلات زبان آموزان ایرانی در درک مفهوم متون خارجی: مطالعه تغییر گشودگی مردمک چشم در هنگام خوانش متن. مجله مطالعات زبان فرانسه، 1397؛ 10(18): 31-46. magiran.com/p1853750
Hadissehalsadat Mousavi , Roya Letafati, Hamidreza Shairi, Safa ? Parivash, Analyse des problèmes des apprenants iraniens dans la compréhension du texte en langue ‎étrangère: l étude de la variation de la dilatation de la pupille lors de la lecture du texte, Revue des Etudes de la Langue Française, 2018; 10(18): 31-46. magiran.com/p1853750
حدیثه السادات موسوی، رویا لطافتی، حمیدرضا شعیری، پریوش صفا، "بررسی مشکلات زبان آموزان ایرانی در درک مفهوم متون خارجی: مطالعه تغییر گشودگی مردمک چشم در هنگام خوانش متن"، مجله مطالعات زبان فرانسه 10، شماره 18 (1397): 31-46. magiran.com/p1853750
Hadissehalsadat Mousavi , Roya Letafati, Hamidreza Shairi, Safa ? Parivash, "Analyse des problèmes des apprenants iraniens dans la compréhension du texte en langue ‎étrangère: l étude de la variation de la dilatation de la pupille lors de la lecture du texte", Revue des Etudes de la Langue Française 10, no.18 (2018): 31-46. magiran.com/p1853750
حدیثه السادات موسوی، رویا لطافتی، حمیدرضا شعیری، پریوش صفا، (1397). 'بررسی مشکلات زبان آموزان ایرانی در درک مفهوم متون خارجی: مطالعه تغییر گشودگی مردمک چشم در هنگام خوانش متن'، مجله مطالعات زبان فرانسه، 10(18)، صص.31-46. magiran.com/p1853750
Hadissehalsadat Mousavi , Roya Letafati, Hamidreza Shairi, Safa ? Parivash, (2018). 'Analyse des problèmes des apprenants iraniens dans la compréhension du texte en langue ‎étrangère: l étude de la variation de la dilatation de la pupille lors de la lecture du texte', Revue des Etudes de la Langue Française, 10(18), pp.31-46. magiran.com/p1853750
حدیثه السادات موسوی؛ رویا لطافتی؛ حمیدرضا شعیری؛ پریوش صفا. "بررسی مشکلات زبان آموزان ایرانی در درک مفهوم متون خارجی: مطالعه تغییر گشودگی مردمک چشم در هنگام خوانش متن". مجله مطالعات زبان فرانسه، 10 ،18 ، 1397، 31-46. magiran.com/p1853750
Hadissehalsadat Mousavi ; Roya Letafati; Hamidreza Shairi; Safa ? Parivash. "Analyse des problèmes des apprenants iraniens dans la compréhension du texte en langue ‎étrangère: l étude de la variation de la dilatation de la pupille lors de la lecture du texte", Revue des Etudes de la Langue Française, 10, 18, 2018, 31-46. magiran.com/p1853750
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال