ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا روحی، رضوان سادات جزایری، مریم سادات فاتحی زاده، عذرا اعتمادی، (1397). شخصیت های اجتنابی در تعاملات زناشویی: یک مطالعه کیفی، فصلنامه تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 7(1)، 72-87. magiran.com/p1853955
Alireza Roohi, Rezvanosadat Jazayeri Dr , Maryam Sadat Fatehizade Dr, Ozra Etemadi Dr, (2018). Avoidant Personalities in Marital Interactions: A Qualitative Study, Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 7(1), 72-87. magiran.com/p1853955
علیرضا روحی، رضوان سادات جزایری، مریم سادات فاتحی زاده، عذرا اعتمادی، شخصیت های اجتنابی در تعاملات زناشویی: یک مطالعه کیفی. فصلنامه تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 1397؛ 7(1): 72-87. magiran.com/p1853955
Alireza Roohi, Rezvanosadat Jazayeri Dr , Maryam Sadat Fatehizade Dr, Ozra Etemadi Dr, Avoidant Personalities in Marital Interactions: A Qualitative Study, Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 2018; 7(1): 72-87. magiran.com/p1853955
علیرضا روحی، رضوان سادات جزایری، مریم سادات فاتحی زاده، عذرا اعتمادی، "شخصیت های اجتنابی در تعاملات زناشویی: یک مطالعه کیفی"، فصلنامه تحقیقات کیفی در علوم سلامت 7، شماره 1 (1397): 72-87. magiran.com/p1853955
Alireza Roohi, Rezvanosadat Jazayeri Dr , Maryam Sadat Fatehizade Dr, Ozra Etemadi Dr, "Avoidant Personalities in Marital Interactions: A Qualitative Study", Journal of Qualitative Research in Health Sciences 7, no.1 (2018): 72-87. magiran.com/p1853955
علیرضا روحی، رضوان سادات جزایری، مریم سادات فاتحی زاده، عذرا اعتمادی، (1397). 'شخصیت های اجتنابی در تعاملات زناشویی: یک مطالعه کیفی'، فصلنامه تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 7(1)، صص.72-87. magiran.com/p1853955
Alireza Roohi, Rezvanosadat Jazayeri Dr , Maryam Sadat Fatehizade Dr, Ozra Etemadi Dr, (2018). 'Avoidant Personalities in Marital Interactions: A Qualitative Study', Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 7(1), pp.72-87. magiran.com/p1853955
علیرضا روحی؛ رضوان سادات جزایری؛ مریم سادات فاتحی زاده؛ عذرا اعتمادی. "شخصیت های اجتنابی در تعاملات زناشویی: یک مطالعه کیفی". فصلنامه تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 7 ،1 ، 1397، 72-87. magiran.com/p1853955
Alireza Roohi; Rezvanosadat Jazayeri Dr ; Maryam Sadat Fatehizade Dr; Ozra Etemadi Dr. "Avoidant Personalities in Marital Interactions: A Qualitative Study", Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 7, 1, 2018, 72-87. magiran.com/p1853955
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال