ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه رضایی روزبه محمدی رامش راه حق روناک شاهوی، (1397). نتایج پاتولوژی بیماران یائسه با تشخیص خونریزی غیرطبیعی رحمی مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج، سال 1391، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 40(3)، 50. magiran.com/p1854335
Masomeh Rezaei, Rozbeh Mohammadi, Ramesh Raheahagh, Roonak Shahoei, (2018). Evaluation pathology results in diagnosis of abnormal uterine bleeding among women referred to Beast hospital of Sanandaj, 2012, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 40(3), 50. magiran.com/p1854335
معصومه رضایی روزبه محمدی رامش راه حق روناک شاهوی، نتایج پاتولوژی بیماران یائسه با تشخیص خونریزی غیرطبیعی رحمی مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج، سال 1391. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1397؛ 40(3): 50. magiran.com/p1854335
Masomeh Rezaei, Rozbeh Mohammadi, Ramesh Raheahagh, Roonak Shahoei, Evaluation pathology results in diagnosis of abnormal uterine bleeding among women referred to Beast hospital of Sanandaj, 2012, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2018; 40(3): 50. magiran.com/p1854335
معصومه رضایی روزبه محمدی رامش راه حق روناک شاهوی، "نتایج پاتولوژی بیماران یائسه با تشخیص خونریزی غیرطبیعی رحمی مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج، سال 1391"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 40، شماره 3 (1397): 50. magiran.com/p1854335
Masomeh Rezaei, Rozbeh Mohammadi, Ramesh Raheahagh, Roonak Shahoei, "Evaluation pathology results in diagnosis of abnormal uterine bleeding among women referred to Beast hospital of Sanandaj, 2012", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 40, no.3 (2018): 50. magiran.com/p1854335
معصومه رضایی روزبه محمدی رامش راه حق روناک شاهوی، (1397). 'نتایج پاتولوژی بیماران یائسه با تشخیص خونریزی غیرطبیعی رحمی مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج، سال 1391'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 40(3)، صص.50. magiran.com/p1854335
Masomeh Rezaei, Rozbeh Mohammadi, Ramesh Raheahagh, Roonak Shahoei, (2018). 'Evaluation pathology results in diagnosis of abnormal uterine bleeding among women referred to Beast hospital of Sanandaj, 2012', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 40(3), pp.50. magiran.com/p1854335
معصومه رضایی روزبه محمدی رامش راه حق روناک شاهوی. "نتایج پاتولوژی بیماران یائسه با تشخیص خونریزی غیرطبیعی رحمی مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج، سال 1391". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 40 ،3 ، 1397، 50. magiran.com/p1854335
Masomeh Rezaei; Rozbeh Mohammadi; Ramesh Raheahagh; Roonak Shahoei. "Evaluation pathology results in diagnosis of abnormal uterine bleeding among women referred to Beast hospital of Sanandaj, 2012", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 40, 3, 2018, 50. magiran.com/p1854335
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال