ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Elahe Aghaziarati Farahani, Manijeh Nourian, Farzane Ahmadi, Mohammad Kazemian, (2018). Comparing the effects of cycled and constant lighting on weight gain and length of stay in neonatal intensive care unit among premature neonates: A two-Group randomized controlled clinical trial, Nursing and Midwifery Studies, 7(3), 93-99. magiran.com/p1854909
Elahe Aghaziarati Farahani, Manijeh Nourian, Farzane Ahmadi, Mohammad Kazemian, Comparing the effects of cycled and constant lighting on weight gain and length of stay in neonatal intensive care unit among premature neonates: A two-Group randomized controlled clinical trial, Nursing and Midwifery Studies, 2018; 7(3): 93-99. magiran.com/p1854909
Elahe Aghaziarati Farahani, Manijeh Nourian, Farzane Ahmadi, Mohammad Kazemian, "Comparing the effects of cycled and constant lighting on weight gain and length of stay in neonatal intensive care unit among premature neonates: A two-Group randomized controlled clinical trial", Nursing and Midwifery Studies 7, no.3 (2018): 93-99. magiran.com/p1854909
Elahe Aghaziarati Farahani, Manijeh Nourian, Farzane Ahmadi, Mohammad Kazemian, (2018). 'Comparing the effects of cycled and constant lighting on weight gain and length of stay in neonatal intensive care unit among premature neonates: A two-Group randomized controlled clinical trial', Nursing and Midwifery Studies, 7(3), pp.93-99. magiran.com/p1854909
Elahe Aghaziarati Farahani; Manijeh Nourian; Farzane Ahmadi; Mohammad Kazemian. "Comparing the effects of cycled and constant lighting on weight gain and length of stay in neonatal intensive care unit among premature neonates: A two-Group randomized controlled clinical trial", Nursing and Midwifery Studies, 7, 3, 2018, 93-99. magiran.com/p1854909
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال