ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه غلامی هوجقان ، سید سعید سیداحمدی زاویه، آذرتاش آذرنوش، (1396). مطالعه وبازیابی چوب چوگان با استناد بر نگاره ها و نسخ خطی دوره تیموری، مجله جلوه هنر، 18، 63-76. magiran.com/p1855022
Fatemeh Gholami Houjeghan , Seyed Saeed Seyed Ahmadi Zavieh, Azartash Azarnoush, (2018). A Study and Retrieval of Polo Stick Based in Timurid Era Miniatures and Manuscripts, Journal of Jelve-y Honar, 18, 63-76. magiran.com/p1855022
فاطمه غلامی هوجقان ، سید سعید سیداحمدی زاویه، آذرتاش آذرنوش، مطالعه وبازیابی چوب چوگان با استناد بر نگاره ها و نسخ خطی دوره تیموری. مجله جلوه هنر، 1396؛ 18: 63-76. magiran.com/p1855022
Fatemeh Gholami Houjeghan , Seyed Saeed Seyed Ahmadi Zavieh, Azartash Azarnoush, A Study and Retrieval of Polo Stick Based in Timurid Era Miniatures and Manuscripts, Journal of Jelve-y Honar, 2018; 18: 63-76. magiran.com/p1855022
فاطمه غلامی هوجقان ، سید سعید سیداحمدی زاویه، آذرتاش آذرنوش، "مطالعه وبازیابی چوب چوگان با استناد بر نگاره ها و نسخ خطی دوره تیموری"، مجله جلوه هنر ،18 (1396): 63-76. magiran.com/p1855022
Fatemeh Gholami Houjeghan , Seyed Saeed Seyed Ahmadi Zavieh, Azartash Azarnoush, "A Study and Retrieval of Polo Stick Based in Timurid Era Miniatures and Manuscripts", Journal of Jelve-y Honar no. 18 (2018): 63-76. magiran.com/p1855022
فاطمه غلامی هوجقان ، سید سعید سیداحمدی زاویه، آذرتاش آذرنوش، (1396). 'مطالعه وبازیابی چوب چوگان با استناد بر نگاره ها و نسخ خطی دوره تیموری'، مجله جلوه هنر، 18، صص.63-76. magiran.com/p1855022
Fatemeh Gholami Houjeghan , Seyed Saeed Seyed Ahmadi Zavieh, Azartash Azarnoush, (2018). 'A Study and Retrieval of Polo Stick Based in Timurid Era Miniatures and Manuscripts', Journal of Jelve-y Honar, 18, pp.63-76. magiran.com/p1855022
فاطمه غلامی هوجقان ؛ سید سعید سیداحمدی زاویه؛ آذرتاش آذرنوش. "مطالعه وبازیابی چوب چوگان با استناد بر نگاره ها و نسخ خطی دوره تیموری". مجله جلوه هنر، 18 ، 1396، 63-76. magiran.com/p1855022
Fatemeh Gholami Houjeghan ; Seyed Saeed Seyed Ahmadi Zavieh; Azartash Azarnoush. "A Study and Retrieval of Polo Stick Based in Timurid Era Miniatures and Manuscripts", Journal of Jelve-y Honar, 18, 2018, 63-76. magiran.com/p1855022
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال