ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدحسین سراج زاده، یونس اکبری ، ایرج فیضی، (1395). عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر در نگرش و رفتار دانشجویان نسبت به مواد مخدر، مجله مطالعات اجتماعی ایران، 10(2)، 124-153. magiran.com/p1855494
Seyed Hossein Serajzadeh, Younes Akbari , Iraj Faizi, (2016). Social Factors Associated with Changes in Attitudes and Behaviors of Students towards Drugs, Journal of Iranian Social Studies, 10(2), 124-153. magiran.com/p1855494
سیدحسین سراج زاده، یونس اکبری ، ایرج فیضی، عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر در نگرش و رفتار دانشجویان نسبت به مواد مخدر. مجله مطالعات اجتماعی ایران، 1395؛ 10(2): 124-153. magiran.com/p1855494
Seyed Hossein Serajzadeh, Younes Akbari , Iraj Faizi, Social Factors Associated with Changes in Attitudes and Behaviors of Students towards Drugs, Journal of Iranian Social Studies, 2016; 10(2): 124-153. magiran.com/p1855494
سیدحسین سراج زاده، یونس اکبری ، ایرج فیضی، "عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر در نگرش و رفتار دانشجویان نسبت به مواد مخدر"، مجله مطالعات اجتماعی ایران 10، شماره 2 (1395): 124-153. magiran.com/p1855494
Seyed Hossein Serajzadeh, Younes Akbari , Iraj Faizi, "Social Factors Associated with Changes in Attitudes and Behaviors of Students towards Drugs", Journal of Iranian Social Studies 10, no.2 (2016): 124-153. magiran.com/p1855494
سیدحسین سراج زاده، یونس اکبری ، ایرج فیضی، (1395). 'عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر در نگرش و رفتار دانشجویان نسبت به مواد مخدر'، مجله مطالعات اجتماعی ایران، 10(2)، صص.124-153. magiran.com/p1855494
Seyed Hossein Serajzadeh, Younes Akbari , Iraj Faizi, (2016). 'Social Factors Associated with Changes in Attitudes and Behaviors of Students towards Drugs', Journal of Iranian Social Studies, 10(2), pp.124-153. magiran.com/p1855494
سیدحسین سراج زاده؛ یونس اکبری ؛ ایرج فیضی. "عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر در نگرش و رفتار دانشجویان نسبت به مواد مخدر". مجله مطالعات اجتماعی ایران، 10 ،2 ، 1395، 124-153. magiran.com/p1855494
Seyed Hossein Serajzadeh; Younes Akbari ; Iraj Faizi. "Social Factors Associated with Changes in Attitudes and Behaviors of Students towards Drugs", Journal of Iranian Social Studies, 10, 2, 2016, 124-153. magiran.com/p1855494
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال