ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی مسرور ، وحید قاسمی، حسن چاوشیان، حمید عبادالهی، (1395). بررسی توزیع انواع منابع معرفت در میان مردم رشت با استفاده از نظریه ماکس شلر، مجله مطالعات اجتماعی ایران، 10(2)، 206-231. magiran.com/p1855497
Morteza. Masrur , Vahid. Ghasemi, Hasan. Chavooshian, Hamid. Ebadollahi, (2016). Investigating The Sources of Knowledge based on the Theory of Max Scheller from the Viewpoint of Rasht Residents, Journal of Iranian Social Studies, 10(2), 206-231. magiran.com/p1855497
مرتضی مسرور ، وحید قاسمی، حسن چاوشیان، حمید عبادالهی، بررسی توزیع انواع منابع معرفت در میان مردم رشت با استفاده از نظریه ماکس شلر. مجله مطالعات اجتماعی ایران، 1395؛ 10(2): 206-231. magiran.com/p1855497
Morteza. Masrur , Vahid. Ghasemi, Hasan. Chavooshian, Hamid. Ebadollahi, Investigating The Sources of Knowledge based on the Theory of Max Scheller from the Viewpoint of Rasht Residents, Journal of Iranian Social Studies, 2016; 10(2): 206-231. magiran.com/p1855497
مرتضی مسرور ، وحید قاسمی، حسن چاوشیان، حمید عبادالهی، "بررسی توزیع انواع منابع معرفت در میان مردم رشت با استفاده از نظریه ماکس شلر"، مجله مطالعات اجتماعی ایران 10، شماره 2 (1395): 206-231. magiran.com/p1855497
Morteza. Masrur , Vahid. Ghasemi, Hasan. Chavooshian, Hamid. Ebadollahi, "Investigating The Sources of Knowledge based on the Theory of Max Scheller from the Viewpoint of Rasht Residents", Journal of Iranian Social Studies 10, no.2 (2016): 206-231. magiran.com/p1855497
مرتضی مسرور ، وحید قاسمی، حسن چاوشیان، حمید عبادالهی، (1395). 'بررسی توزیع انواع منابع معرفت در میان مردم رشت با استفاده از نظریه ماکس شلر'، مجله مطالعات اجتماعی ایران، 10(2)، صص.206-231. magiran.com/p1855497
Morteza. Masrur , Vahid. Ghasemi, Hasan. Chavooshian, Hamid. Ebadollahi, (2016). 'Investigating The Sources of Knowledge based on the Theory of Max Scheller from the Viewpoint of Rasht Residents', Journal of Iranian Social Studies, 10(2), pp.206-231. magiran.com/p1855497
مرتضی مسرور ؛ وحید قاسمی؛ حسن چاوشیان؛ حمید عبادالهی. "بررسی توزیع انواع منابع معرفت در میان مردم رشت با استفاده از نظریه ماکس شلر". مجله مطالعات اجتماعی ایران، 10 ،2 ، 1395، 206-231. magiran.com/p1855497
Morteza. Masrur ; Vahid. Ghasemi; Hasan. Chavooshian; Hamid. Ebadollahi. "Investigating The Sources of Knowledge based on the Theory of Max Scheller from the Viewpoint of Rasht Residents", Journal of Iranian Social Studies, 10, 2, 2016, 206-231. magiran.com/p1855497
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال