ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه موسوی خامنه ، افسانه کمالی، ساره عزیزی، (1395). تاثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر عملکرد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان سازمان مخابرات شهر تهران)، مجله مطالعات اجتماعی ایران، 10(2)، 232-260. magiran.com/p1855498
Marzieh Mousavi Khameneh , Afsaneh Kamali, Sareh Azizi, (2016). Investigating the Relationship between Institutional Social Capital and Employee's Performance, Journal of Iranian Social Studies, 10(2), 232-260. magiran.com/p1855498
مرضیه موسوی خامنه ، افسانه کمالی، ساره عزیزی، تاثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر عملکرد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان سازمان مخابرات شهر تهران). مجله مطالعات اجتماعی ایران، 1395؛ 10(2): 232-260. magiran.com/p1855498
Marzieh Mousavi Khameneh , Afsaneh Kamali, Sareh Azizi, Investigating the Relationship between Institutional Social Capital and Employee's Performance, Journal of Iranian Social Studies, 2016; 10(2): 232-260. magiran.com/p1855498
مرضیه موسوی خامنه ، افسانه کمالی، ساره عزیزی، "تاثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر عملکرد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان سازمان مخابرات شهر تهران)"، مجله مطالعات اجتماعی ایران 10، شماره 2 (1395): 232-260. magiran.com/p1855498
Marzieh Mousavi Khameneh , Afsaneh Kamali, Sareh Azizi, "Investigating the Relationship between Institutional Social Capital and Employee's Performance", Journal of Iranian Social Studies 10, no.2 (2016): 232-260. magiran.com/p1855498
مرضیه موسوی خامنه ، افسانه کمالی، ساره عزیزی، (1395). 'تاثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر عملکرد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان سازمان مخابرات شهر تهران)'، مجله مطالعات اجتماعی ایران، 10(2)، صص.232-260. magiran.com/p1855498
Marzieh Mousavi Khameneh , Afsaneh Kamali, Sareh Azizi, (2016). 'Investigating the Relationship between Institutional Social Capital and Employee's Performance', Journal of Iranian Social Studies, 10(2), pp.232-260. magiran.com/p1855498
مرضیه موسوی خامنه ؛ افسانه کمالی؛ ساره عزیزی. "تاثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر عملکرد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان سازمان مخابرات شهر تهران)". مجله مطالعات اجتماعی ایران، 10 ،2 ، 1395، 232-260. magiran.com/p1855498
Marzieh Mousavi Khameneh ; Afsaneh Kamali; Sareh Azizi. "Investigating the Relationship between Institutional Social Capital and Employee's Performance", Journal of Iranian Social Studies, 10, 2, 2016, 232-260. magiran.com/p1855498
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال