ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی عبدل زاده، مرتضی غفوری ، (1396). روش های جدید در ارزیابی و پیش بینی کهولت پیشرانه های جامد مرکب، مجله تحقیق و توسعه مواد پرانرژی، 13(1)، 15-22. magiran.com/p1855601
M. Abdolzadeh, M. Ghafouri, (2017). New Methods in Assessment and Prediction of Composite Solid Propellant Aging, Journal of Energetic Materials, 13(1), 15-22. magiran.com/p1855601
مهدی عبدل زاده، مرتضی غفوری ، روش های جدید در ارزیابی و پیش بینی کهولت پیشرانه های جامد مرکب. مجله تحقیق و توسعه مواد پرانرژی، 1396؛ 13(1): 15-22. magiran.com/p1855601
M. Abdolzadeh, M. Ghafouri, New Methods in Assessment and Prediction of Composite Solid Propellant Aging, Journal of Energetic Materials, 2017; 13(1): 15-22. magiran.com/p1855601
مهدی عبدل زاده، مرتضی غفوری ، "روش های جدید در ارزیابی و پیش بینی کهولت پیشرانه های جامد مرکب"، مجله تحقیق و توسعه مواد پرانرژی 13، شماره 1 (1396): 15-22. magiran.com/p1855601
M. Abdolzadeh, M. Ghafouri, "New Methods in Assessment and Prediction of Composite Solid Propellant Aging", Journal of Energetic Materials 13, no.1 (2017): 15-22. magiran.com/p1855601
مهدی عبدل زاده، مرتضی غفوری ، (1396). 'روش های جدید در ارزیابی و پیش بینی کهولت پیشرانه های جامد مرکب'، مجله تحقیق و توسعه مواد پرانرژی، 13(1)، صص.15-22. magiran.com/p1855601
M. Abdolzadeh, M. Ghafouri, (2017). 'New Methods in Assessment and Prediction of Composite Solid Propellant Aging', Journal of Energetic Materials, 13(1), pp.15-22. magiran.com/p1855601
مهدی عبدل زاده؛ مرتضی غفوری . "روش های جدید در ارزیابی و پیش بینی کهولت پیشرانه های جامد مرکب". مجله تحقیق و توسعه مواد پرانرژی، 13 ،1 ، 1396، 15-22. magiran.com/p1855601
M. Abdolzadeh; M. Ghafouri. "New Methods in Assessment and Prediction of Composite Solid Propellant Aging", Journal of Energetic Materials, 13, 1, 2017, 15-22. magiran.com/p1855601
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال