ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی همایونفر ، امیر دانشور، جعفر رحمانی، (1397). توسعه الگوریتم های فرا ابتکاری شیرمورچه- ژنتیک و PBILDE جهت بهینه سازی سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 9(34)، 381-404. magiran.com/p1855640
Mahdi Homayounfar , Amir Daneshvar, Jafar Rahmani, (2018). Developing Meta-heuristic AntLion-Genetic and PBILDE Algorithms to Portfolio Optimization in Tehran Stock Exchange, Financial Engineering and Protfolio Management, 9(34), 381-404. magiran.com/p1855640
مهدی همایونفر ، امیر دانشور، جعفر رحمانی، توسعه الگوریتم های فرا ابتکاری شیرمورچه- ژنتیک و PBILDE جهت بهینه سازی سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 1397؛ 9(34): 381-404. magiran.com/p1855640
Mahdi Homayounfar , Amir Daneshvar, Jafar Rahmani, Developing Meta-heuristic AntLion-Genetic and PBILDE Algorithms to Portfolio Optimization in Tehran Stock Exchange, Financial Engineering and Protfolio Management, 2018; 9(34): 381-404. magiran.com/p1855640
مهدی همایونفر ، امیر دانشور، جعفر رحمانی، "توسعه الگوریتم های فرا ابتکاری شیرمورچه- ژنتیک و PBILDE جهت بهینه سازی سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار 9، شماره 34 (1397): 381-404. magiran.com/p1855640
Mahdi Homayounfar , Amir Daneshvar, Jafar Rahmani, "Developing Meta-heuristic AntLion-Genetic and PBILDE Algorithms to Portfolio Optimization in Tehran Stock Exchange", Financial Engineering and Protfolio Management 9, no.34 (2018): 381-404. magiran.com/p1855640
مهدی همایونفر ، امیر دانشور، جعفر رحمانی، (1397). 'توسعه الگوریتم های فرا ابتکاری شیرمورچه- ژنتیک و PBILDE جهت بهینه سازی سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران'، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 9(34)، صص.381-404. magiran.com/p1855640
Mahdi Homayounfar , Amir Daneshvar, Jafar Rahmani, (2018). 'Developing Meta-heuristic AntLion-Genetic and PBILDE Algorithms to Portfolio Optimization in Tehran Stock Exchange', Financial Engineering and Protfolio Management, 9(34), pp.381-404. magiran.com/p1855640
مهدی همایونفر ؛ امیر دانشور؛ جعفر رحمانی. "توسعه الگوریتم های فرا ابتکاری شیرمورچه- ژنتیک و PBILDE جهت بهینه سازی سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 9 ،34 ، 1397، 381-404. magiran.com/p1855640
Mahdi Homayounfar ; Amir Daneshvar; Jafar Rahmani. "Developing Meta-heuristic AntLion-Genetic and PBILDE Algorithms to Portfolio Optimization in Tehran Stock Exchange", Financial Engineering and Protfolio Management, 9, 34, 2018, 381-404. magiran.com/p1855640
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال