ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی شاه میرزایی، فرشاد رخشنده رو، محمدرضا صفرنژاد ، حمیدرضا زمانی زاده، توفیک البیانو، (1397). ردیابی و بررسی روابط تبارزایی جدایه های ایرانی ویروس موزائیک انجیر بر اساس ژن کد کننده نوکلئوکپسید پروتئین، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 86(1)، 61-74. magiran.com/p1856076
M. Shahmirzaei, F. Rakhshandehroo, M. R. Safarnejad , H. R. Zamanizadeh, Toufic Elbeaino, (2018). Detection and phylogenetic analysis of Iranian Fig mosaic emaravirus isolates on the basis of the gene encoding Nucleocapsid protein (NP), Applied Entomology and Phytopathology, 86(1), 61-74. magiran.com/p1856076
مرتضی شاه میرزایی، فرشاد رخشنده رو، محمدرضا صفرنژاد ، حمیدرضا زمانی زاده، توفیک البیانو، ردیابی و بررسی روابط تبارزایی جدایه های ایرانی ویروس موزائیک انجیر بر اساس ژن کد کننده نوکلئوکپسید پروتئین. نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 1397؛ 86(1): 61-74. magiran.com/p1856076
M. Shahmirzaei, F. Rakhshandehroo, M. R. Safarnejad , H. R. Zamanizadeh, Toufic Elbeaino, Detection and phylogenetic analysis of Iranian Fig mosaic emaravirus isolates on the basis of the gene encoding Nucleocapsid protein (NP), Applied Entomology and Phytopathology, 2018; 86(1): 61-74. magiran.com/p1856076
مرتضی شاه میرزایی، فرشاد رخشنده رو، محمدرضا صفرنژاد ، حمیدرضا زمانی زاده، توفیک البیانو، "ردیابی و بررسی روابط تبارزایی جدایه های ایرانی ویروس موزائیک انجیر بر اساس ژن کد کننده نوکلئوکپسید پروتئین"، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی 86، شماره 1 (1397): 61-74. magiran.com/p1856076
M. Shahmirzaei, F. Rakhshandehroo, M. R. Safarnejad , H. R. Zamanizadeh, Toufic Elbeaino, "Detection and phylogenetic analysis of Iranian Fig mosaic emaravirus isolates on the basis of the gene encoding Nucleocapsid protein (NP)", Applied Entomology and Phytopathology 86, no.1 (2018): 61-74. magiran.com/p1856076
مرتضی شاه میرزایی، فرشاد رخشنده رو، محمدرضا صفرنژاد ، حمیدرضا زمانی زاده، توفیک البیانو، (1397). 'ردیابی و بررسی روابط تبارزایی جدایه های ایرانی ویروس موزائیک انجیر بر اساس ژن کد کننده نوکلئوکپسید پروتئین'، نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 86(1)، صص.61-74. magiran.com/p1856076
M. Shahmirzaei, F. Rakhshandehroo, M. R. Safarnejad , H. R. Zamanizadeh, Toufic Elbeaino, (2018). 'Detection and phylogenetic analysis of Iranian Fig mosaic emaravirus isolates on the basis of the gene encoding Nucleocapsid protein (NP)', Applied Entomology and Phytopathology, 86(1), pp.61-74. magiran.com/p1856076
مرتضی شاه میرزایی؛ فرشاد رخشنده رو؛ محمدرضا صفرنژاد ؛ حمیدرضا زمانی زاده؛ توفیک البیانو. "ردیابی و بررسی روابط تبارزایی جدایه های ایرانی ویروس موزائیک انجیر بر اساس ژن کد کننده نوکلئوکپسید پروتئین". نشریه آفات و بیماریهای گیاهی، 86 ،1 ، 1397، 61-74. magiran.com/p1856076
M. Shahmirzaei; F. Rakhshandehroo; M. R. Safarnejad ; H. R. Zamanizadeh; Toufic Elbeaino. "Detection and phylogenetic analysis of Iranian Fig mosaic emaravirus isolates on the basis of the gene encoding Nucleocapsid protein (NP)", Applied Entomology and Phytopathology, 86, 1, 2018, 61-74. magiran.com/p1856076
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال