ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد صادقی فیروزجایی، حمید خرسند، (1397). بهینه سازی فرآیند تولید نانو پودر کاربید تنگستن محتوی کبالت به وسیله آسیاب کاری مکانیکی، مجله مواد و فناوری های پیشرفته، 7(1)، 19-27. magiran.com/p1856095
Ahmad Sadeghi-Firozjaee, Hamid Khorsand, (2018). Optimization of the Production Process in Cobalt-Tungsten Carbide Nanopowder by Mechanical Milling, Journal of Advanced Materials and Technologies, 7(1), 19-27. magiran.com/p1856095
احمد صادقی فیروزجایی، حمید خرسند، بهینه سازی فرآیند تولید نانو پودر کاربید تنگستن محتوی کبالت به وسیله آسیاب کاری مکانیکی. مجله مواد و فناوری های پیشرفته، 1397؛ 7(1): 19-27. magiran.com/p1856095
Ahmad Sadeghi-Firozjaee, Hamid Khorsand, Optimization of the Production Process in Cobalt-Tungsten Carbide Nanopowder by Mechanical Milling, Journal of Advanced Materials and Technologies, 2018; 7(1): 19-27. magiran.com/p1856095
احمد صادقی فیروزجایی، حمید خرسند، "بهینه سازی فرآیند تولید نانو پودر کاربید تنگستن محتوی کبالت به وسیله آسیاب کاری مکانیکی"، مجله مواد و فناوری های پیشرفته 7، شماره 1 (1397): 19-27. magiran.com/p1856095
Ahmad Sadeghi-Firozjaee, Hamid Khorsand, "Optimization of the Production Process in Cobalt-Tungsten Carbide Nanopowder by Mechanical Milling", Journal of Advanced Materials and Technologies 7, no.1 (2018): 19-27. magiran.com/p1856095
احمد صادقی فیروزجایی، حمید خرسند، (1397). 'بهینه سازی فرآیند تولید نانو پودر کاربید تنگستن محتوی کبالت به وسیله آسیاب کاری مکانیکی'، مجله مواد و فناوری های پیشرفته، 7(1)، صص.19-27. magiran.com/p1856095
Ahmad Sadeghi-Firozjaee, Hamid Khorsand, (2018). 'Optimization of the Production Process in Cobalt-Tungsten Carbide Nanopowder by Mechanical Milling', Journal of Advanced Materials and Technologies, 7(1), pp.19-27. magiran.com/p1856095
احمد صادقی فیروزجایی؛ حمید خرسند. "بهینه سازی فرآیند تولید نانو پودر کاربید تنگستن محتوی کبالت به وسیله آسیاب کاری مکانیکی". مجله مواد و فناوری های پیشرفته، 7 ،1 ، 1397، 19-27. magiran.com/p1856095
Ahmad Sadeghi-Firozjaee; Hamid Khorsand. "Optimization of the Production Process in Cobalt-Tungsten Carbide Nanopowder by Mechanical Milling", Journal of Advanced Materials and Technologies, 7, 1, 2018, 19-27. magiran.com/p1856095
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال