ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید مددی ، آرا تومانیان، ذکریا کاظم پور، (1395). تدوین راهبردهای ایجاد زیرساخت داده های مکانی (SDI) در سامانه های فرماندهی و مدیریت نظامی در افق 1404 با نگاه آینده پژوهی، نشریه آینده پژوهی دفاعی، 1(1)، 65-88. magiran.com/p1856404
Saeid Madadi , Ara Tomaniyan, Zekarya Kazempur, (2016). Developing strategies to create the spatial data infrastructure (SDI) in command and management of military systems for vision of 1404 with future studies approach, Quarterly Journal Defensive Future Studies, 1(1), 65-88. magiran.com/p1856404
سعید مددی ، آرا تومانیان، ذکریا کاظم پور، تدوین راهبردهای ایجاد زیرساخت داده های مکانی (SDI) در سامانه های فرماندهی و مدیریت نظامی در افق 1404 با نگاه آینده پژوهی. نشریه آینده پژوهی دفاعی، 1395؛ 1(1): 65-88. magiran.com/p1856404
Saeid Madadi , Ara Tomaniyan, Zekarya Kazempur, Developing strategies to create the spatial data infrastructure (SDI) in command and management of military systems for vision of 1404 with future studies approach, Quarterly Journal Defensive Future Studies, 2016; 1(1): 65-88. magiran.com/p1856404
سعید مددی ، آرا تومانیان، ذکریا کاظم پور، "تدوین راهبردهای ایجاد زیرساخت داده های مکانی (SDI) در سامانه های فرماندهی و مدیریت نظامی در افق 1404 با نگاه آینده پژوهی"، نشریه آینده پژوهی دفاعی 1، شماره 1 (1395): 65-88. magiran.com/p1856404
Saeid Madadi , Ara Tomaniyan, Zekarya Kazempur, "Developing strategies to create the spatial data infrastructure (SDI) in command and management of military systems for vision of 1404 with future studies approach", Quarterly Journal Defensive Future Studies 1, no.1 (2016): 65-88. magiran.com/p1856404
سعید مددی ، آرا تومانیان، ذکریا کاظم پور، (1395). 'تدوین راهبردهای ایجاد زیرساخت داده های مکانی (SDI) در سامانه های فرماندهی و مدیریت نظامی در افق 1404 با نگاه آینده پژوهی'، نشریه آینده پژوهی دفاعی، 1(1)، صص.65-88. magiran.com/p1856404
Saeid Madadi , Ara Tomaniyan, Zekarya Kazempur, (2016). 'Developing strategies to create the spatial data infrastructure (SDI) in command and management of military systems for vision of 1404 with future studies approach', Quarterly Journal Defensive Future Studies, 1(1), pp.65-88. magiran.com/p1856404
سعید مددی ؛ آرا تومانیان؛ ذکریا کاظم پور. "تدوین راهبردهای ایجاد زیرساخت داده های مکانی (SDI) در سامانه های فرماندهی و مدیریت نظامی در افق 1404 با نگاه آینده پژوهی". نشریه آینده پژوهی دفاعی، 1 ،1 ، 1395، 65-88. magiran.com/p1856404
Saeid Madadi ; Ara Tomaniyan; Zekarya Kazempur. "Developing strategies to create the spatial data infrastructure (SDI) in command and management of military systems for vision of 1404 with future studies approach", Quarterly Journal Defensive Future Studies, 1, 1, 2016, 65-88. magiran.com/p1856404
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال