ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریبا ویسی، سیلان محمدی، محبوبه سترکی، زهرا هوشمندی ، (1397). بررسی اثر دیابت نوع دو بر سطح سرمی هورمون های تیروئیدیT3 وT4 و هورمون TSH در بیماران مراجعه کننده به مرکز دیابت شهرستان سنندج، فصلنامه پرستاری دیابت، 6(2)، 463-471. magiran.com/p1856707
Fariba Veisi, Sayalan Mohammadi, Mahbubeh Setorki, Zahra Hooshmandi , (2018). Effect of Type II Diabetes on Serum Levels of Triiodothyronine (T3), thyroxine (T4), and Thyroid Stimulating Hormone (TSH) in Patients Referring to the Diabetes Center of Sanandaj, Iran, Journal of Diabetes Nursing, 6(2), 463-471. magiran.com/p1856707
فریبا ویسی، سیلان محمدی، محبوبه سترکی، زهرا هوشمندی ، بررسی اثر دیابت نوع دو بر سطح سرمی هورمون های تیروئیدیT3 وT4 و هورمون TSH در بیماران مراجعه کننده به مرکز دیابت شهرستان سنندج. فصلنامه پرستاری دیابت، 1397؛ 6(2): 463-471. magiran.com/p1856707
Fariba Veisi, Sayalan Mohammadi, Mahbubeh Setorki, Zahra Hooshmandi , Effect of Type II Diabetes on Serum Levels of Triiodothyronine (T3), thyroxine (T4), and Thyroid Stimulating Hormone (TSH) in Patients Referring to the Diabetes Center of Sanandaj, Iran, Journal of Diabetes Nursing, 2018; 6(2): 463-471. magiran.com/p1856707
فریبا ویسی، سیلان محمدی، محبوبه سترکی، زهرا هوشمندی ، "بررسی اثر دیابت نوع دو بر سطح سرمی هورمون های تیروئیدیT3 وT4 و هورمون TSH در بیماران مراجعه کننده به مرکز دیابت شهرستان سنندج"، فصلنامه پرستاری دیابت 6، شماره 2 (1397): 463-471. magiran.com/p1856707
Fariba Veisi, Sayalan Mohammadi, Mahbubeh Setorki, Zahra Hooshmandi , "Effect of Type II Diabetes on Serum Levels of Triiodothyronine (T3), thyroxine (T4), and Thyroid Stimulating Hormone (TSH) in Patients Referring to the Diabetes Center of Sanandaj, Iran", Journal of Diabetes Nursing 6, no.2 (2018): 463-471. magiran.com/p1856707
فریبا ویسی، سیلان محمدی، محبوبه سترکی، زهرا هوشمندی ، (1397). 'بررسی اثر دیابت نوع دو بر سطح سرمی هورمون های تیروئیدیT3 وT4 و هورمون TSH در بیماران مراجعه کننده به مرکز دیابت شهرستان سنندج'، فصلنامه پرستاری دیابت، 6(2)، صص.463-471. magiran.com/p1856707
Fariba Veisi, Sayalan Mohammadi, Mahbubeh Setorki, Zahra Hooshmandi , (2018). 'Effect of Type II Diabetes on Serum Levels of Triiodothyronine (T3), thyroxine (T4), and Thyroid Stimulating Hormone (TSH) in Patients Referring to the Diabetes Center of Sanandaj, Iran', Journal of Diabetes Nursing, 6(2), pp.463-471. magiran.com/p1856707
فریبا ویسی؛ سیلان محمدی؛ محبوبه سترکی؛ زهرا هوشمندی . "بررسی اثر دیابت نوع دو بر سطح سرمی هورمون های تیروئیدیT3 وT4 و هورمون TSH در بیماران مراجعه کننده به مرکز دیابت شهرستان سنندج". فصلنامه پرستاری دیابت، 6 ،2 ، 1397، 463-471. magiran.com/p1856707
Fariba Veisi; Sayalan Mohammadi; Mahbubeh Setorki; Zahra Hooshmandi . "Effect of Type II Diabetes on Serum Levels of Triiodothyronine (T3), thyroxine (T4), and Thyroid Stimulating Hormone (TSH) in Patients Referring to the Diabetes Center of Sanandaj, Iran", Journal of Diabetes Nursing, 6, 2, 2018, 463-471. magiran.com/p1856707
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال