ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عیسی متقی زاده، خلیل پروینی، سید رضا موسوی، (1397). ارزیابی مهارت خواندن دانشجویان کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی، مجله جستار های زبانی، 9(3)، 273-296. magiran.com/p1856998
Eessa Motaghizadeh, Khalil Parvini, Seyed Reza Mousavi, (2018). Pathology of Reading Skill of Students in the Arabic Language and Literature (Case Study: undergraduate students), Language Related Research, 9(3), 273-296. magiran.com/p1856998
عیسی متقی زاده، خلیل پروینی، سید رضا موسوی، ارزیابی مهارت خواندن دانشجویان کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی. مجله جستار های زبانی، 1397؛ 9(3): 273-296. magiran.com/p1856998
Eessa Motaghizadeh, Khalil Parvini, Seyed Reza Mousavi, Pathology of Reading Skill of Students in the Arabic Language and Literature (Case Study: undergraduate students), Language Related Research, 2018; 9(3): 273-296. magiran.com/p1856998
عیسی متقی زاده، خلیل پروینی، سید رضا موسوی، "ارزیابی مهارت خواندن دانشجویان کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی"، مجله جستار های زبانی 9، شماره 3 (1397): 273-296. magiran.com/p1856998
Eessa Motaghizadeh, Khalil Parvini, Seyed Reza Mousavi, "Pathology of Reading Skill of Students in the Arabic Language and Literature (Case Study: undergraduate students)", Language Related Research 9, no.3 (2018): 273-296. magiran.com/p1856998
عیسی متقی زاده، خلیل پروینی، سید رضا موسوی، (1397). 'ارزیابی مهارت خواندن دانشجویان کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی'، مجله جستار های زبانی، 9(3)، صص.273-296. magiran.com/p1856998
Eessa Motaghizadeh, Khalil Parvini, Seyed Reza Mousavi, (2018). 'Pathology of Reading Skill of Students in the Arabic Language and Literature (Case Study: undergraduate students)', Language Related Research, 9(3), pp.273-296. magiran.com/p1856998
عیسی متقی زاده؛ خلیل پروینی؛ سید رضا موسوی. "ارزیابی مهارت خواندن دانشجویان کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی". مجله جستار های زبانی، 9 ،3 ، 1397، 273-296. magiran.com/p1856998
Eessa Motaghizadeh; Khalil Parvini; Seyed Reza Mousavi. "Pathology of Reading Skill of Students in the Arabic Language and Literature (Case Study: undergraduate students)", Language Related Research, 9, 3, 2018, 273-296. magiran.com/p1856998
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال