ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن کیهانی یزدی، سید جواد حسینی واشان ، نظر افضلی، محسن مجتهدی، علی الله رسانی، (1397). تاثیر بنتونیت نانوساختار پیلارد بر عملکرد و فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی چالش یافته با آفلاتوکسین، مجله علوم دامی ایران، 49(1)، 83-93. magiran.com/p1857087
Hassan Kihani, Yazdi, Seyyed Javad Hosseini, Vashan , Nazar Afzali, Mohsen Mojtahedi, Ali Allahressani, (2018). Effect of Pillaring bentonite nanostructure on performance and blood parameters of broiler chicken challenged with Aflatoxin B1, Iranian Journal of Animal Science, 49(1), 83-93. magiran.com/p1857087
حسن کیهانی یزدی، سید جواد حسینی واشان ، نظر افضلی، محسن مجتهدی، علی الله رسانی، تاثیر بنتونیت نانوساختار پیلارد بر عملکرد و فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی چالش یافته با آفلاتوکسین. مجله علوم دامی ایران، 1397؛ 49(1): 83-93. magiran.com/p1857087
Hassan Kihani, Yazdi, Seyyed Javad Hosseini, Vashan , Nazar Afzali, Mohsen Mojtahedi, Ali Allahressani, Effect of Pillaring bentonite nanostructure on performance and blood parameters of broiler chicken challenged with Aflatoxin B1, Iranian Journal of Animal Science, 2018; 49(1): 83-93. magiran.com/p1857087
حسن کیهانی یزدی، سید جواد حسینی واشان ، نظر افضلی، محسن مجتهدی، علی الله رسانی، "تاثیر بنتونیت نانوساختار پیلارد بر عملکرد و فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی چالش یافته با آفلاتوکسین"، مجله علوم دامی ایران 49، شماره 1 (1397): 83-93. magiran.com/p1857087
Hassan Kihani, Yazdi, Seyyed Javad Hosseini, Vashan , Nazar Afzali, Mohsen Mojtahedi, Ali Allahressani, "Effect of Pillaring bentonite nanostructure on performance and blood parameters of broiler chicken challenged with Aflatoxin B1", Iranian Journal of Animal Science 49, no.1 (2018): 83-93. magiran.com/p1857087
حسن کیهانی یزدی، سید جواد حسینی واشان ، نظر افضلی، محسن مجتهدی، علی الله رسانی، (1397). 'تاثیر بنتونیت نانوساختار پیلارد بر عملکرد و فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی چالش یافته با آفلاتوکسین'، مجله علوم دامی ایران، 49(1)، صص.83-93. magiran.com/p1857087
Hassan Kihani, Yazdi, Seyyed Javad Hosseini, Vashan , Nazar Afzali, Mohsen Mojtahedi, Ali Allahressani, (2018). 'Effect of Pillaring bentonite nanostructure on performance and blood parameters of broiler chicken challenged with Aflatoxin B1', Iranian Journal of Animal Science, 49(1), pp.83-93. magiran.com/p1857087
حسن کیهانی یزدی؛ سید جواد حسینی واشان ؛ نظر افضلی؛ محسن مجتهدی؛ علی الله رسانی. "تاثیر بنتونیت نانوساختار پیلارد بر عملکرد و فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی چالش یافته با آفلاتوکسین". مجله علوم دامی ایران، 49 ،1 ، 1397، 83-93. magiran.com/p1857087
Hassan Kihani; Yazdi; Seyyed Javad Hosseini; Vashan ; Nazar Afzali; Mohsen Mojtahedi; Ali Allahressani. "Effect of Pillaring bentonite nanostructure on performance and blood parameters of broiler chicken challenged with Aflatoxin B1", Iranian Journal of Animal Science, 49, 1, 2018, 83-93. magiran.com/p1857087
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال