ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید باباخانی پور، علیرضا مهدویان، فرشاد بهاری، (1397). مقایسه عملکرد خانوادگی و رضایت زناشویی والدین نوجوانان اقدام کننده و غیر اقدام کننده به خودکشی، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 16(1)، 8-14. magiran.com/p1857127
Hamid Babakhani-Poor, Alireza Mahdavian, Farshad Bahari, (2018). The Comparison of Family Functioning and Parent's Marital Satisfaction among the Adolescents with and without Suicide Attempt, Journal of Research in Behavioural Sciences, 16(1), 8-14. magiran.com/p1857127
حمید باباخانی پور، علیرضا مهدویان، فرشاد بهاری، مقایسه عملکرد خانوادگی و رضایت زناشویی والدین نوجوانان اقدام کننده و غیر اقدام کننده به خودکشی. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 1397؛ 16(1): 8-14. magiran.com/p1857127
Hamid Babakhani-Poor, Alireza Mahdavian, Farshad Bahari, The Comparison of Family Functioning and Parent's Marital Satisfaction among the Adolescents with and without Suicide Attempt, Journal of Research in Behavioural Sciences, 2018; 16(1): 8-14. magiran.com/p1857127
حمید باباخانی پور، علیرضا مهدویان، فرشاد بهاری، "مقایسه عملکرد خانوادگی و رضایت زناشویی والدین نوجوانان اقدام کننده و غیر اقدام کننده به خودکشی"، مجله تحقیقات علوم رفتاری 16، شماره 1 (1397): 8-14. magiran.com/p1857127
Hamid Babakhani-Poor, Alireza Mahdavian, Farshad Bahari, "The Comparison of Family Functioning and Parent's Marital Satisfaction among the Adolescents with and without Suicide Attempt", Journal of Research in Behavioural Sciences 16, no.1 (2018): 8-14. magiran.com/p1857127
حمید باباخانی پور، علیرضا مهدویان، فرشاد بهاری، (1397). 'مقایسه عملکرد خانوادگی و رضایت زناشویی والدین نوجوانان اقدام کننده و غیر اقدام کننده به خودکشی'، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 16(1)، صص.8-14. magiran.com/p1857127
Hamid Babakhani-Poor, Alireza Mahdavian, Farshad Bahari, (2018). 'The Comparison of Family Functioning and Parent's Marital Satisfaction among the Adolescents with and without Suicide Attempt', Journal of Research in Behavioural Sciences, 16(1), pp.8-14. magiran.com/p1857127
حمید باباخانی پور؛ علیرضا مهدویان؛ فرشاد بهاری. "مقایسه عملکرد خانوادگی و رضایت زناشویی والدین نوجوانان اقدام کننده و غیر اقدام کننده به خودکشی". مجله تحقیقات علوم رفتاری، 16 ،1 ، 1397، 8-14. magiran.com/p1857127
Hamid Babakhani-Poor; Alireza Mahdavian; Farshad Bahari. "The Comparison of Family Functioning and Parent's Marital Satisfaction among the Adolescents with and without Suicide Attempt", Journal of Research in Behavioural Sciences, 16, 1, 2018, 8-14. magiran.com/p1857127
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال