ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین نظم فر، محمد ویسیان ، سمیه محمدی، (1397). بررسی و سنجش پایداری اجتماعی شهری با استفاده از مدل کوپراس و نرم افزار Lisrel مطالعه موردی: شهر اردبیل، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 9(33)، 33-48. magiran.com/p1857432
Hosin Nazmfar, Mohammad Waysian , Somayh Mohammadi, (2018). Study And test Urban social sustainability using the Cooper's model and Lisrel software Case Study: Ardebil City, Research and Urban Planning, 9(33), 33-48. magiran.com/p1857432
حسین نظم فر، محمد ویسیان ، سمیه محمدی، بررسی و سنجش پایداری اجتماعی شهری با استفاده از مدل کوپراس و نرم افزار Lisrel مطالعه موردی: شهر اردبیل. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 1397؛ 9(33): 33-48. magiran.com/p1857432
Hosin Nazmfar, Mohammad Waysian , Somayh Mohammadi, Study And test Urban social sustainability using the Cooper's model and Lisrel software Case Study: Ardebil City, Research and Urban Planning, 2018; 9(33): 33-48. magiran.com/p1857432
حسین نظم فر، محمد ویسیان ، سمیه محمدی، "بررسی و سنجش پایداری اجتماعی شهری با استفاده از مدل کوپراس و نرم افزار Lisrel مطالعه موردی: شهر اردبیل"، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری 9، شماره 33 (1397): 33-48. magiran.com/p1857432
Hosin Nazmfar, Mohammad Waysian , Somayh Mohammadi, "Study And test Urban social sustainability using the Cooper's model and Lisrel software Case Study: Ardebil City", Research and Urban Planning 9, no.33 (2018): 33-48. magiran.com/p1857432
حسین نظم فر، محمد ویسیان ، سمیه محمدی، (1397). 'بررسی و سنجش پایداری اجتماعی شهری با استفاده از مدل کوپراس و نرم افزار Lisrel مطالعه موردی: شهر اردبیل'، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 9(33)، صص.33-48. magiran.com/p1857432
Hosin Nazmfar, Mohammad Waysian , Somayh Mohammadi, (2018). 'Study And test Urban social sustainability using the Cooper's model and Lisrel software Case Study: Ardebil City', Research and Urban Planning, 9(33), pp.33-48. magiran.com/p1857432
حسین نظم فر؛ محمد ویسیان ؛ سمیه محمدی. "بررسی و سنجش پایداری اجتماعی شهری با استفاده از مدل کوپراس و نرم افزار Lisrel مطالعه موردی: شهر اردبیل". فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، 9 ،33 ، 1397، 33-48. magiran.com/p1857432
Hosin Nazmfar; Mohammad Waysian ; Somayh Mohammadi. "Study And test Urban social sustainability using the Cooper's model and Lisrel software Case Study: Ardebil City", Research and Urban Planning, 9, 33, 2018, 33-48. magiran.com/p1857432
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال