ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راحله قاضی اردکانی، حسن ملکی ، علیرضا صادقی، (1396). تبیین رویکرد پژوهش محوری در آموزش و تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی (سوم تا ششم) بر اساس مولفه های پژوهش محوری، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 11(39)، 7-23. magiran.com/p1857795
Raheleh Ghazi Ardakani, Hasan Malaki , Alireza Sadeghi, (2018). Explaining the inquiry-based curriculum and analyzing the content of the books of elementary school studies based on its components, Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 11(39), 7-23. magiran.com/p1857795
راحله قاضی اردکانی، حسن ملکی ، علیرضا صادقی، تبیین رویکرد پژوهش محوری در آموزش و تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی (سوم تا ششم) بر اساس مولفه های پژوهش محوری. فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 1396؛ 11(39): 7-23. magiran.com/p1857795
Raheleh Ghazi Ardakani, Hasan Malaki , Alireza Sadeghi, Explaining the inquiry-based curriculum and analyzing the content of the books of elementary school studies based on its components, Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 2018; 11(39): 7-23. magiran.com/p1857795
راحله قاضی اردکانی، حسن ملکی ، علیرضا صادقی، "تبیین رویکرد پژوهش محوری در آموزش و تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی (سوم تا ششم) بر اساس مولفه های پژوهش محوری"، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی 11، شماره 39 (1396): 7-23. magiran.com/p1857795
Raheleh Ghazi Ardakani, Hasan Malaki , Alireza Sadeghi, "Explaining the inquiry-based curriculum and analyzing the content of the books of elementary school studies based on its components", Quarterly Journal of Research in Educational Systems 11, no.39 (2018): 7-23. magiran.com/p1857795
راحله قاضی اردکانی، حسن ملکی ، علیرضا صادقی، (1396). 'تبیین رویکرد پژوهش محوری در آموزش و تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی (سوم تا ششم) بر اساس مولفه های پژوهش محوری'، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 11(39)، صص.7-23. magiran.com/p1857795
Raheleh Ghazi Ardakani, Hasan Malaki , Alireza Sadeghi, (2018). 'Explaining the inquiry-based curriculum and analyzing the content of the books of elementary school studies based on its components', Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 11(39), pp.7-23. magiran.com/p1857795
راحله قاضی اردکانی؛ حسن ملکی ؛ علیرضا صادقی. "تبیین رویکرد پژوهش محوری در آموزش و تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی (سوم تا ششم) بر اساس مولفه های پژوهش محوری". فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 11 ،39 ، 1396، 7-23. magiran.com/p1857795
Raheleh Ghazi Ardakani; Hasan Malaki ; Alireza Sadeghi. "Explaining the inquiry-based curriculum and analyzing the content of the books of elementary school studies based on its components", Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 11, 39, 2018, 7-23. magiran.com/p1857795
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال