ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی جلیلیان، رسول نجفی، (1396). تخمین بهترین زمان کاشت چغندرقند با استفاده از پارامترهای اقلیمی در مناطق مختلف استان کرمانشاه، مجله چغندر قند، 33(2)، 121-133. magiran.com/p1857892
Ali Jalilian , Rasol Nejafi, (2018). Evaluation of sugar beet planting dates variation based on climatic parameters in different regions in Kermanshah province, Journal of Sugar Beet, 33(2), 121-133. magiran.com/p1857892
علی جلیلیان، رسول نجفی، تخمین بهترین زمان کاشت چغندرقند با استفاده از پارامترهای اقلیمی در مناطق مختلف استان کرمانشاه. مجله چغندر قند، 1396؛ 33(2): 121-133. magiran.com/p1857892
Ali Jalilian , Rasol Nejafi, Evaluation of sugar beet planting dates variation based on climatic parameters in different regions in Kermanshah province, Journal of Sugar Beet, 2018; 33(2): 121-133. magiran.com/p1857892
علی جلیلیان، رسول نجفی، "تخمین بهترین زمان کاشت چغندرقند با استفاده از پارامترهای اقلیمی در مناطق مختلف استان کرمانشاه"، مجله چغندر قند 33، شماره 2 (1396): 121-133. magiran.com/p1857892
Ali Jalilian , Rasol Nejafi, "Evaluation of sugar beet planting dates variation based on climatic parameters in different regions in Kermanshah province", Journal of Sugar Beet 33, no.2 (2018): 121-133. magiran.com/p1857892
علی جلیلیان، رسول نجفی، (1396). 'تخمین بهترین زمان کاشت چغندرقند با استفاده از پارامترهای اقلیمی در مناطق مختلف استان کرمانشاه'، مجله چغندر قند، 33(2)، صص.121-133. magiran.com/p1857892
Ali Jalilian , Rasol Nejafi, (2018). 'Evaluation of sugar beet planting dates variation based on climatic parameters in different regions in Kermanshah province', Journal of Sugar Beet, 33(2), pp.121-133. magiran.com/p1857892
علی جلیلیان؛ رسول نجفی. "تخمین بهترین زمان کاشت چغندرقند با استفاده از پارامترهای اقلیمی در مناطق مختلف استان کرمانشاه". مجله چغندر قند، 33 ،2 ، 1396، 121-133. magiran.com/p1857892
Ali Jalilian ; Rasol Nejafi. "Evaluation of sugar beet planting dates variation based on climatic parameters in different regions in Kermanshah province", Journal of Sugar Beet, 33, 2, 2018, 121-133. magiran.com/p1857892
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال