ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی قربانی، محمد طاهر حجتی، (1397). ارزیابی عملکرد روش فلوسیتومتری در شناسایی مقاومت پلاکتی در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد(AML)، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 20(6)، 20-26. magiran.com/p1858254
M. Ghorbani, Mt Hojjati , (2018). Evaluating the Performance of Flow Cytometric Method in Identification of Platelet Resistance in Patients with Acute Myeloid Leukemia (AML), Journal of Babol University of Medical Sciences, 20(6), 20-26. magiran.com/p1858254
مهدی قربانی، محمد طاهر حجتی، ارزیابی عملکرد روش فلوسیتومتری در شناسایی مقاومت پلاکتی در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد(AML). مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 1397؛ 20(6): 20-26. magiran.com/p1858254
M. Ghorbani, Mt Hojjati , Evaluating the Performance of Flow Cytometric Method in Identification of Platelet Resistance in Patients with Acute Myeloid Leukemia (AML), Journal of Babol University of Medical Sciences, 2018; 20(6): 20-26. magiran.com/p1858254
مهدی قربانی، محمد طاهر حجتی، "ارزیابی عملکرد روش فلوسیتومتری در شناسایی مقاومت پلاکتی در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد(AML)"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 20، شماره 6 (1397): 20-26. magiran.com/p1858254
M. Ghorbani, Mt Hojjati , "Evaluating the Performance of Flow Cytometric Method in Identification of Platelet Resistance in Patients with Acute Myeloid Leukemia (AML)", Journal of Babol University of Medical Sciences 20, no.6 (2018): 20-26. magiran.com/p1858254
مهدی قربانی، محمد طاهر حجتی، (1397). 'ارزیابی عملکرد روش فلوسیتومتری در شناسایی مقاومت پلاکتی در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد(AML)'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 20(6)، صص.20-26. magiran.com/p1858254
M. Ghorbani, Mt Hojjati , (2018). 'Evaluating the Performance of Flow Cytometric Method in Identification of Platelet Resistance in Patients with Acute Myeloid Leukemia (AML)', Journal of Babol University of Medical Sciences, 20(6), pp.20-26. magiran.com/p1858254
مهدی قربانی؛ محمد طاهر حجتی. "ارزیابی عملکرد روش فلوسیتومتری در شناسایی مقاومت پلاکتی در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد(AML)". مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 20 ،6 ، 1397، 20-26. magiran.com/p1858254
M. Ghorbani; Mt Hojjati . "Evaluating the Performance of Flow Cytometric Method in Identification of Platelet Resistance in Patients with Acute Myeloid Leukemia (AML)", Journal of Babol University of Medical Sciences, 20, 6, 2018, 20-26. magiran.com/p1858254
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال