ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پرویز امری ، (1397). گزارش دو مورد بهبودی ادم حاد ریه به دنبال غرق شدگی ناشی از تشنج، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 20(6)، 70-75. magiran.com/p1858291
P. Amri , (2018). Recovery of Acute Pulmonary Edema Following Drowning Due to Seizure: Report of Two Cases, Journal of Babol University of Medical Sciences, 20(6), 70-75. magiran.com/p1858291
پرویز امری ، گزارش دو مورد بهبودی ادم حاد ریه به دنبال غرق شدگی ناشی از تشنج. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 1397؛ 20(6): 70-75. magiran.com/p1858291
P. Amri , Recovery of Acute Pulmonary Edema Following Drowning Due to Seizure: Report of Two Cases, Journal of Babol University of Medical Sciences, 2018; 20(6): 70-75. magiran.com/p1858291
پرویز امری ، "گزارش دو مورد بهبودی ادم حاد ریه به دنبال غرق شدگی ناشی از تشنج"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل 20، شماره 6 (1397): 70-75. magiran.com/p1858291
P. Amri , "Recovery of Acute Pulmonary Edema Following Drowning Due to Seizure: Report of Two Cases", Journal of Babol University of Medical Sciences 20, no.6 (2018): 70-75. magiran.com/p1858291
پرویز امری ، (1397). 'گزارش دو مورد بهبودی ادم حاد ریه به دنبال غرق شدگی ناشی از تشنج'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 20(6)، صص.70-75. magiran.com/p1858291
P. Amri , (2018). 'Recovery of Acute Pulmonary Edema Following Drowning Due to Seizure: Report of Two Cases', Journal of Babol University of Medical Sciences, 20(6), pp.70-75. magiran.com/p1858291
پرویز امری . "گزارش دو مورد بهبودی ادم حاد ریه به دنبال غرق شدگی ناشی از تشنج". مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، 20 ،6 ، 1397، 70-75. magiran.com/p1858291
P. Amri . "Recovery of Acute Pulmonary Edema Following Drowning Due to Seizure: Report of Two Cases", Journal of Babol University of Medical Sciences, 20, 6, 2018, 70-75. magiran.com/p1858291
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال