ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افسانه رحیمی، احمد یارمحمدیان، احمد عابدی، سالار فرامرزی، (1397). اثربخشی مداخله گروهی مهارت های اجتماعی مبتنی بر برنامه دی روزیر1 در بهبود ارتباط، همکاری، ابراز وجود و همدلی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم، فصلنامه کودکان استثنایی، 18(1)، 59-72. magiran.com/p1858303
Afsaneh Rahimi, Ahmad Yarmohamadian , Ahmad Abedi, Salar Framarzi, (2018). The Efficacy of a Social Skills Group Intervention Based on DeRosier Program for Improving Comunication, Cooperation, Assertion, and Empathy in Children with Autism Spectrum Disorders, Journal of Exceptional Children, 18(1), 59-72. magiran.com/p1858303
افسانه رحیمی، احمد یارمحمدیان، احمد عابدی، سالار فرامرزی، اثربخشی مداخله گروهی مهارت های اجتماعی مبتنی بر برنامه دی روزیر1 در بهبود ارتباط، همکاری، ابراز وجود و همدلی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم. فصلنامه کودکان استثنایی، 1397؛ 18(1): 59-72. magiran.com/p1858303
Afsaneh Rahimi, Ahmad Yarmohamadian , Ahmad Abedi, Salar Framarzi, The Efficacy of a Social Skills Group Intervention Based on DeRosier Program for Improving Comunication, Cooperation, Assertion, and Empathy in Children with Autism Spectrum Disorders, Journal of Exceptional Children, 2018; 18(1): 59-72. magiran.com/p1858303
افسانه رحیمی، احمد یارمحمدیان، احمد عابدی، سالار فرامرزی، "اثربخشی مداخله گروهی مهارت های اجتماعی مبتنی بر برنامه دی روزیر1 در بهبود ارتباط، همکاری، ابراز وجود و همدلی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم"، فصلنامه کودکان استثنایی 18، شماره 1 (1397): 59-72. magiran.com/p1858303
Afsaneh Rahimi, Ahmad Yarmohamadian , Ahmad Abedi, Salar Framarzi, "The Efficacy of a Social Skills Group Intervention Based on DeRosier Program for Improving Comunication, Cooperation, Assertion, and Empathy in Children with Autism Spectrum Disorders", Journal of Exceptional Children 18, no.1 (2018): 59-72. magiran.com/p1858303
افسانه رحیمی، احمد یارمحمدیان، احمد عابدی، سالار فرامرزی، (1397). 'اثربخشی مداخله گروهی مهارت های اجتماعی مبتنی بر برنامه دی روزیر1 در بهبود ارتباط، همکاری، ابراز وجود و همدلی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم'، فصلنامه کودکان استثنایی، 18(1)، صص.59-72. magiran.com/p1858303
Afsaneh Rahimi, Ahmad Yarmohamadian , Ahmad Abedi, Salar Framarzi, (2018). 'The Efficacy of a Social Skills Group Intervention Based on DeRosier Program for Improving Comunication, Cooperation, Assertion, and Empathy in Children with Autism Spectrum Disorders', Journal of Exceptional Children, 18(1), pp.59-72. magiran.com/p1858303
افسانه رحیمی؛ احمد یارمحمدیان؛ احمد عابدی؛ سالار فرامرزی. "اثربخشی مداخله گروهی مهارت های اجتماعی مبتنی بر برنامه دی روزیر1 در بهبود ارتباط، همکاری، ابراز وجود و همدلی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم". فصلنامه کودکان استثنایی، 18 ،1 ، 1397، 59-72. magiran.com/p1858303
Afsaneh Rahimi; Ahmad Yarmohamadian ; Ahmad Abedi; Salar Framarzi. "The Efficacy of a Social Skills Group Intervention Based on DeRosier Program for Improving Comunication, Cooperation, Assertion, and Empathy in Children with Autism Spectrum Disorders", Journal of Exceptional Children, 18, 1, 2018, 59-72. magiran.com/p1858303
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال