ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرداد مسعودی فر، شیرین شمس خرم آبادی، (1397). بررسی تاثیر افزودن فوروزماید به سالین هایپرتونیک 5 درصد بر تغییرات فشار داخل جمجمه در بیماران کاندیدای کرانیوتومی جهت رزکسیون تومورهای مغزی فوق چادرینه ای، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(483)، 629-636. magiran.com/p1858810
Mehrdad Masoudifar, Shirin Shams-Khoramabadi, (2018). Evaluating the Effect of Adding Furosemide to Hypertonic Saline 5% on the Intracranial Pressure in Candidates of Craniotomy for Resection of Supratentorial Brain Tumors, Journal Of Isfahan Medical School, 36(483), 629-636. magiran.com/p1858810
مهرداد مسعودی فر، شیرین شمس خرم آبادی، بررسی تاثیر افزودن فوروزماید به سالین هایپرتونیک 5 درصد بر تغییرات فشار داخل جمجمه در بیماران کاندیدای کرانیوتومی جهت رزکسیون تومورهای مغزی فوق چادرینه ای. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1397؛ 36(483): 629-636. magiran.com/p1858810
Mehrdad Masoudifar, Shirin Shams-Khoramabadi, Evaluating the Effect of Adding Furosemide to Hypertonic Saline 5% on the Intracranial Pressure in Candidates of Craniotomy for Resection of Supratentorial Brain Tumors, Journal Of Isfahan Medical School, 2018; 36(483): 629-636. magiran.com/p1858810
مهرداد مسعودی فر، شیرین شمس خرم آبادی، "بررسی تاثیر افزودن فوروزماید به سالین هایپرتونیک 5 درصد بر تغییرات فشار داخل جمجمه در بیماران کاندیدای کرانیوتومی جهت رزکسیون تومورهای مغزی فوق چادرینه ای"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 36، شماره 483 (1397): 629-636. magiran.com/p1858810
Mehrdad Masoudifar, Shirin Shams-Khoramabadi, "Evaluating the Effect of Adding Furosemide to Hypertonic Saline 5% on the Intracranial Pressure in Candidates of Craniotomy for Resection of Supratentorial Brain Tumors", Journal Of Isfahan Medical School 36, no.483 (2018): 629-636. magiran.com/p1858810
مهرداد مسعودی فر، شیرین شمس خرم آبادی، (1397). 'بررسی تاثیر افزودن فوروزماید به سالین هایپرتونیک 5 درصد بر تغییرات فشار داخل جمجمه در بیماران کاندیدای کرانیوتومی جهت رزکسیون تومورهای مغزی فوق چادرینه ای'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(483)، صص.629-636. magiran.com/p1858810
Mehrdad Masoudifar, Shirin Shams-Khoramabadi, (2018). 'Evaluating the Effect of Adding Furosemide to Hypertonic Saline 5% on the Intracranial Pressure in Candidates of Craniotomy for Resection of Supratentorial Brain Tumors', Journal Of Isfahan Medical School, 36(483), pp.629-636. magiran.com/p1858810
مهرداد مسعودی فر؛ شیرین شمس خرم آبادی. "بررسی تاثیر افزودن فوروزماید به سالین هایپرتونیک 5 درصد بر تغییرات فشار داخل جمجمه در بیماران کاندیدای کرانیوتومی جهت رزکسیون تومورهای مغزی فوق چادرینه ای". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36 ،483 ، 1397، 629-636. magiran.com/p1858810
Mehrdad Masoudifar; Shirin Shams-Khoramabadi. "Evaluating the Effect of Adding Furosemide to Hypertonic Saline 5% on the Intracranial Pressure in Candidates of Craniotomy for Resection of Supratentorial Brain Tumors", Journal Of Isfahan Medical School, 36, 483, 2018, 629-636. magiran.com/p1858810
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال