ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم سلیمانی، نازگل آقازاده تبریزی، علی پورمقدس، (1397). بررسی ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با وسعت تنگی عروق کرونر در بیماران سندرم کرونری حاد بدون افزایش قطعه ی ST، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(483)، 644-650. magiran.com/p1858840
Azam Soleimani, Nazgol Aghazadeh-Tabrizi, Ali Pourmoghadas, (2018). The Association between Neutrophil to Lymphocyte Ratio (NLR) and the Extent of Coronary Artery Stenosis in Patients with Non-ST Elevation-Acute Coronary Syndrome (NSTE-ACS), Journal Of Isfahan Medical School, 36(483), 644-650. magiran.com/p1858840
اعظم سلیمانی، نازگل آقازاده تبریزی، علی پورمقدس، بررسی ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با وسعت تنگی عروق کرونر در بیماران سندرم کرونری حاد بدون افزایش قطعه ی ST. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1397؛ 36(483): 644-650. magiran.com/p1858840
Azam Soleimani, Nazgol Aghazadeh-Tabrizi, Ali Pourmoghadas, The Association between Neutrophil to Lymphocyte Ratio (NLR) and the Extent of Coronary Artery Stenosis in Patients with Non-ST Elevation-Acute Coronary Syndrome (NSTE-ACS), Journal Of Isfahan Medical School, 2018; 36(483): 644-650. magiran.com/p1858840
اعظم سلیمانی، نازگل آقازاده تبریزی، علی پورمقدس، "بررسی ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با وسعت تنگی عروق کرونر در بیماران سندرم کرونری حاد بدون افزایش قطعه ی ST"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 36، شماره 483 (1397): 644-650. magiran.com/p1858840
Azam Soleimani, Nazgol Aghazadeh-Tabrizi, Ali Pourmoghadas, "The Association between Neutrophil to Lymphocyte Ratio (NLR) and the Extent of Coronary Artery Stenosis in Patients with Non-ST Elevation-Acute Coronary Syndrome (NSTE-ACS)", Journal Of Isfahan Medical School 36, no.483 (2018): 644-650. magiran.com/p1858840
اعظم سلیمانی، نازگل آقازاده تبریزی، علی پورمقدس، (1397). 'بررسی ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با وسعت تنگی عروق کرونر در بیماران سندرم کرونری حاد بدون افزایش قطعه ی ST'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(483)، صص.644-650. magiran.com/p1858840
Azam Soleimani, Nazgol Aghazadeh-Tabrizi, Ali Pourmoghadas, (2018). 'The Association between Neutrophil to Lymphocyte Ratio (NLR) and the Extent of Coronary Artery Stenosis in Patients with Non-ST Elevation-Acute Coronary Syndrome (NSTE-ACS)', Journal Of Isfahan Medical School, 36(483), pp.644-650. magiran.com/p1858840
اعظم سلیمانی؛ نازگل آقازاده تبریزی؛ علی پورمقدس. "بررسی ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت با وسعت تنگی عروق کرونر در بیماران سندرم کرونری حاد بدون افزایش قطعه ی ST". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36 ،483 ، 1397، 644-650. magiran.com/p1858840
Azam Soleimani; Nazgol Aghazadeh-Tabrizi; Ali Pourmoghadas. "The Association between Neutrophil to Lymphocyte Ratio (NLR) and the Extent of Coronary Artery Stenosis in Patients with Non-ST Elevation-Acute Coronary Syndrome (NSTE-ACS)", Journal Of Isfahan Medical School, 36, 483, 2018, 644-650. magiran.com/p1858840
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال