ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین اکبری اقدم، حمیدرضا حاجی هاشمی، داود کاظمی، هادی روانبد، (1397). بررسی مرگ و میر یک ساله ی ناشی از شکستگی هیپ به دنبال تک دز ویتامین D عضلانی، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(483)، 651-657. magiran.com/p1858842
Hossein Akbari-Aghdam, Hamid Reza Hajihashemi, Davood Kazemi, Hadi Ravanbod, (2018). One-Year Mortality Due to Hip Fracture Following a Single Dose of Intramuscular Vitamin D, Journal Of Isfahan Medical School, 36(483), 651-657. magiran.com/p1858842
حسین اکبری اقدم، حمیدرضا حاجی هاشمی، داود کاظمی، هادی روانبد، بررسی مرگ و میر یک ساله ی ناشی از شکستگی هیپ به دنبال تک دز ویتامین D عضلانی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1397؛ 36(483): 651-657. magiran.com/p1858842
Hossein Akbari-Aghdam, Hamid Reza Hajihashemi, Davood Kazemi, Hadi Ravanbod, One-Year Mortality Due to Hip Fracture Following a Single Dose of Intramuscular Vitamin D, Journal Of Isfahan Medical School, 2018; 36(483): 651-657. magiran.com/p1858842
حسین اکبری اقدم، حمیدرضا حاجی هاشمی، داود کاظمی، هادی روانبد، "بررسی مرگ و میر یک ساله ی ناشی از شکستگی هیپ به دنبال تک دز ویتامین D عضلانی"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 36، شماره 483 (1397): 651-657. magiran.com/p1858842
Hossein Akbari-Aghdam, Hamid Reza Hajihashemi, Davood Kazemi, Hadi Ravanbod, "One-Year Mortality Due to Hip Fracture Following a Single Dose of Intramuscular Vitamin D", Journal Of Isfahan Medical School 36, no.483 (2018): 651-657. magiran.com/p1858842
حسین اکبری اقدم، حمیدرضا حاجی هاشمی، داود کاظمی، هادی روانبد، (1397). 'بررسی مرگ و میر یک ساله ی ناشی از شکستگی هیپ به دنبال تک دز ویتامین D عضلانی'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(483)، صص.651-657. magiran.com/p1858842
Hossein Akbari-Aghdam, Hamid Reza Hajihashemi, Davood Kazemi, Hadi Ravanbod, (2018). 'One-Year Mortality Due to Hip Fracture Following a Single Dose of Intramuscular Vitamin D', Journal Of Isfahan Medical School, 36(483), pp.651-657. magiran.com/p1858842
حسین اکبری اقدم؛ حمیدرضا حاجی هاشمی؛ داود کاظمی؛ هادی روانبد. "بررسی مرگ و میر یک ساله ی ناشی از شکستگی هیپ به دنبال تک دز ویتامین D عضلانی". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36 ،483 ، 1397، 651-657. magiran.com/p1858842
Hossein Akbari-Aghdam; Hamid Reza Hajihashemi; Davood Kazemi; Hadi Ravanbod. "One-Year Mortality Due to Hip Fracture Following a Single Dose of Intramuscular Vitamin D", Journal Of Isfahan Medical School, 36, 483, 2018, 651-657. magiran.com/p1858842
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال