ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهنام صانعی، عسل طیبی، (1397). مقایسه ی میزان خونریزی پس از جراحی و بروز تاخیر در تخلیه ی معده در طی بستری بیماران تحت جراحی Whipple در روش کلاسیک و حفظ پیلوروس؛ یک بررسی 5 ساله، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(483)، 658-665. magiran.com/p1858844
Behnam Sanei, Asal Tayebi, (2018). Comparison of Postoperative Bleeding and Delayed Gastric Emptying after the Whipple Surgery in Two Methods of Classic and Pylorus-Preserving in Patients Undergone Pancreaticoduodenectomy; A 5-Year Survey, Journal Of Isfahan Medical School, 36(483), 658-665. magiran.com/p1858844
بهنام صانعی، عسل طیبی، مقایسه ی میزان خونریزی پس از جراحی و بروز تاخیر در تخلیه ی معده در طی بستری بیماران تحت جراحی Whipple در روش کلاسیک و حفظ پیلوروس؛ یک بررسی 5 ساله. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1397؛ 36(483): 658-665. magiran.com/p1858844
Behnam Sanei, Asal Tayebi, Comparison of Postoperative Bleeding and Delayed Gastric Emptying after the Whipple Surgery in Two Methods of Classic and Pylorus-Preserving in Patients Undergone Pancreaticoduodenectomy; A 5-Year Survey, Journal Of Isfahan Medical School, 2018; 36(483): 658-665. magiran.com/p1858844
بهنام صانعی، عسل طیبی، "مقایسه ی میزان خونریزی پس از جراحی و بروز تاخیر در تخلیه ی معده در طی بستری بیماران تحت جراحی Whipple در روش کلاسیک و حفظ پیلوروس؛ یک بررسی 5 ساله"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 36، شماره 483 (1397): 658-665. magiran.com/p1858844
Behnam Sanei, Asal Tayebi, "Comparison of Postoperative Bleeding and Delayed Gastric Emptying after the Whipple Surgery in Two Methods of Classic and Pylorus-Preserving in Patients Undergone Pancreaticoduodenectomy; A 5-Year Survey", Journal Of Isfahan Medical School 36, no.483 (2018): 658-665. magiran.com/p1858844
بهنام صانعی، عسل طیبی، (1397). 'مقایسه ی میزان خونریزی پس از جراحی و بروز تاخیر در تخلیه ی معده در طی بستری بیماران تحت جراحی Whipple در روش کلاسیک و حفظ پیلوروس؛ یک بررسی 5 ساله'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(483)، صص.658-665. magiran.com/p1858844
Behnam Sanei, Asal Tayebi, (2018). 'Comparison of Postoperative Bleeding and Delayed Gastric Emptying after the Whipple Surgery in Two Methods of Classic and Pylorus-Preserving in Patients Undergone Pancreaticoduodenectomy; A 5-Year Survey', Journal Of Isfahan Medical School, 36(483), pp.658-665. magiran.com/p1858844
بهنام صانعی؛ عسل طیبی. "مقایسه ی میزان خونریزی پس از جراحی و بروز تاخیر در تخلیه ی معده در طی بستری بیماران تحت جراحی Whipple در روش کلاسیک و حفظ پیلوروس؛ یک بررسی 5 ساله". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36 ،483 ، 1397، 658-665. magiran.com/p1858844
Behnam Sanei; Asal Tayebi. "Comparison of Postoperative Bleeding and Delayed Gastric Emptying after the Whipple Surgery in Two Methods of Classic and Pylorus-Preserving in Patients Undergone Pancreaticoduodenectomy; A 5-Year Survey", Journal Of Isfahan Medical School, 36, 483, 2018, 658-665. magiran.com/p1858844
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال